Študijné programy

Katedra automobilových a výrobných technológií ponúka akreditované, vysoko kvalitné a praktické vzdelávanie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej a externej forme v nasledovných študijných programoch.

Profil absolventa - bakalárske (Bc.) štúdium

Bc. diplom

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE Bc. PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE Bc.

Absolvent študijného programu Progresívne technológie v odbore Výrobnétechnológie je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný technológ. Absolvent ovláda problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, má znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení, dokáže zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre. Absolventi majú schopnosť uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológovia, konštruktéri výrobných pomôcok, v oblasti technickej prípravy výroby a v kontrole kvality výroby. Majú znalosti a schopnosti na zabezpečenie racionálnej výrobnej prevádzky, na riešenie problémov logistiky a riadenie výroby. Majú tiež dostatočné vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií.

„Keby som mal k dispozícii hodinu na zvládnutie problému, na ktorom by závisel môj život, strávil by som 40 minút jeho štúdiom, 15 minút jeho analýzou a 5 minút jeho riešením."
Albert Einstein
Dušan Mitaľ

Ing. Dušan Mitaľ, PhD.

Výskumný pracovník

  • dusan.mital@tuke.sk
  • +421 55 602 6405
konzultačné hodiny
Pondelok: 15:00 – 16:00

TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY Bc.

Absolventi študijného programu majú potrebné znalosti a schopnosti teoretického a aplikačného charakteru so zameraním na problematiku a pravidlá realizácie komponentovpre náročný automobilový a príbuzný priemysel vo všetkých jej fázach od vývoja cez výrobu, overenie, až po schválenie sériovej výroby a expedíciu výrobkov. Náplňou študijného programu sú najmä vedomosti z hlavných technologických operácií v automobilovom a príbuznom priemysle, napr. vysokorýchlostné obrábanie, obrábanie kompozitov, obrábanie laserom, vodným prúdom, vstrekovanie plastov, liatie kovov pod tlakom, obrábanie hliníka, tvárnenie, zváranie, lepenie, kvalitatívne zabezpečenie, metrologické zabezpečenie, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostikou a servisom. Absolventi ďalej získajú vedomosti o reťazci: Preskúmanie požiadaviek priamo automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba náradia a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a životnostné skúšky, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby. Absolvent získa tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobku (štatistické metódy a techniky kvality, legislatíva), ktorá podľa platných noriem pre automobilový priemysel musí byť zahrnutá už do fázy vývoja nového výrobku. Spozná činnosti, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre automobilový priemysel vo svete. Absolventi majú i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, o vibrodiagnostike a tribotechnike, o základoch ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácia pod. Absolventi sú schopní uplatniť sa vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych postoch, ktoré požadujú zvládať činnosti uvedené v tomto profile najmä so zameraním na automobilový a príbuzný priemysel.

„Žijeme v spoločnosti, ktorá je úplne závislá na vede a technológii, a napriek tomu nikto vede a technológii nerozumie. To je jasný recept na katastrofu."
Carl Sagan
František Botko

doc. Ing. František Botko, PhD.

docent

  • frantisek.botko@tuke.sk
  • +421 55 602 6465

Profil absolventa - inžinierske (Ing.) štúdium

Ing. diplom

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE Ing. PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE Ing.

Absolvent inžinierskeho študijného programu v odbore Progresívne technológie je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný inžinier. Absolventi sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných procesov a systémov aj s využitím CA technológií. Ich schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania výrob. Absolventi majú možnosť uplatniť sa ako výrobní inžinieri, manažéri výroby, vedúci tímov v oblasti technickej prípravy výroby a v oblasti kontroly kvality výroby. Majú schopnosti samostatne, alebo v tímoch riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov na základe komplexných a systémových vzťahov jednotlivých technológií, požiadaviek integrácie, automatizácie a efektívnosti výrobných procesov. Majú tiež dostatočné vedomosti z ekonomiky a riadenia výroby, aby mohli riešiť ekonomické, prevádzkové a riadiace úlohy vo výrobe vo veľkých podnikoch, ale aj malých spoločnostiach. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia výrobných technológií sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov. Tieto schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob. Všetky tieto činnosti vykonáva s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie.

„Byť vzdelaný je výhoda - za úspechom však stojí aj usilovnosť, zodpovednosť a pracovitosť."
Ján Duplák

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Docent

Bayerova 1, č. dv. 113

  • jan.duplak@tuke.sk
  • +421 55 602 6350

TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY Ing.

Absolventi študijného programu majú potrebné znalosti a schopnosti teoretického a aplikačného charakteru so zameraním na problematiku a pravidlá realizácie komponentov pre náročný automobilový a príbuzný priemysel vo všetkých jej fázach od vývoja cez výrobu, overenie, až po schválenie sériovej výroby a expedíciu výrobkov. Náplňou študijného programu sú najmä vedomosti z hlavných technologických operácií v automobilovom a príbuznom priemysle, napr. vysokorýchlostné obrábanie, obrábanie kompozitov, obrábanie laserom, vodným prúdom, vstrekovanie plastov, liatie kovov pod tlakom, obrábanie hliníka, tvárnenie, zváranie, lepenie, kvalitatívne zabezpečenie, metrologické zabezpečenie, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostikou a servisom. Absolventi ďalej získajú vedomosti o reťazci: Preskúmanie požiadaviek priamo automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba náradia a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a životnostné skúšky, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby. Absolvent získa tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobku (štatistické metódy a techniky kvality, legislatíva), ktorá podľa platných noriem pre automobilový priemysel musí byť zahrnutá už do fázy vývoja nového výrobku. Spozná činnosti, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre automobilový priemysel vo svete. Absolventi majú i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, o vibrodiagnostike a tribotechnike, o základoch ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod. Absolventi sú schopní uplatniť sa vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych postoch, ktoré požadujú zvládať činnosti uvedené v tomto profile najmä so zameraním na automobilový a príbuzný priemysel.

„Vzdelaní a múdri ľudia boli, sú a budú národným bohatstvom, soľou zeme."
Jozef Dobránsky

doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.

Docent

  • jozef.dobransky@tuke.sk
  • +421 55 602 6350
konzultačné hodiny
Utorok: 9:25 – 10:55