KAVT budova

Katedra automobilových
a výrobných technológií

„Katedra automobilových a výrobných technológií“ patrí medzi zakladajúce a najväčšie katedry Fakulty výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove od jej vzniku v roku 1992 kedy niesla názov „Katedra výrobných technológií“. Prešla viacerými zmenami a v súčasnosti garantuje študijné programy: Progresívne technológie a Technológie automobilovej výroby. Jedným z hlavných dôvodov zmeny názvu katedry (rok 2017) bola práve jej dôslednejšia orientácia na sektor automobilového priemyslu na ktorý orientuje aj proces vzdelávania našich poslucháčov.

Študenti

Pracovníci katedry poskytujú poslucháčom individuálny prístup pri vzdelávaní a doslova rodinnú atmosféru v menších skupinách na praktickej výučbe v laboratóriách. KAVT ako jediná katedra vyvinula obrovské úsilie a odhodlanie dať študentom čo najviac praktických zručností a skúsenosti a preto sa aktívne zapojila do celoslovenského projektu SPICE, v ktorom ja najúspešnejšia na Slovensku a väčšina študentov 2 ročníka inžinierskeho štúdia na KAVT absolvovala minimálne 4 mesačnú nepretržitú prax vo vybranom podniku. SPICE je projekt Zväzu automobilového priemyslu, ktorý spája priemyselné spoločnosti a študentov technických vysokých škôl, s cieľom umožniť študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax, a vypracovať záverečnú prácu v podniku.

Vzdelávanie

Komplexný proces vzdelávania je orientovaný na problematiku úzko súvisiacu s povolaním výrobného technológa, materiálového inžiniera, programátora CNC strojov, výrobného inžiniera nástrojov a prípravkov, špecialista procesov zvárania, delenia a kontroly zvarov, výrobného a technického riaditeľa a odborného pracovníka výstupnej kontroly kvality. Predmety a výučbové celky sú zostavené priamo pre potreby praxe hlavne v automobilovom a s ním súvisiacim priemyslom. Poslucháči sú počas štúdia postupne vzdelávaní z oblasti základov strojárskej výroby, technických a špeciálnych materiálov, výrobných technológii, programovania CNC strojov, návrhu nástrojov a prípravkov pre obrábanie, procesov spájania a delenia materiálov, zvárania a kontroly zvarových spojov a komplexnej kontroly kvality výrobkov.

Výskum

Vedecké a výskumné zameranie katedry je orientované na výskum v oblasti progresívnych metód obrábania, energolúčových technológií rezania materiálov, najnovších technológií zvárania a nedeštruktívneho testovanie a výskum špeciálnych, nových a kompozitných materiálov používaných v automobilovom a energetickom priemysle. Trend na katedre smeruje k výskumu kompozitných materiálov, superzliatin hliníka a plastov, k skúmaniu ich obrábateľnosti a zvariteľnosti a taktiež k skúmaniu zvyškových napätí po rozličných technológiách spracovania.

Spolupráca s praxou

Katedra bol vždy úzko prepojená s praxou, a to nie len v Slovenskej republike. Zamestnanci katedry sú autormi množstva projektov aplikovaného výskumu pre rôzne typy výrobných podnikov od návrhov a realizácie optimalizácie technologických procesov výroby až po návrhy a konštrukcie úplne nových výrobkov a technológií. V poslednej dobe zaznamenala katedra úspech vo výskume a nasadení technológie rezania hydroabrazívnym vodným prúdom v oblastiach ako sú medicína, elektrotechnika či zbrojársky priemysel.