Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KAVT s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0096/18
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2021

Výskum vybraných parametrov prvkov konštrukcií robotov na báze Al zliatin

Research on selected parameters of structural elements of robots based Al alloys.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Peter Michalik, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0045/18
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2021

Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom

Research, Development and Experimental Verification of Tool Prototype for Forming Rifled Tubes

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0682/17
  Doba riešenia projektu:
  2017 - 2020

Projekty KEGA

Transfer nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu

Transfer of new approach in education of technologically oriented subjects and implementation the education into practice conditions for current needs in the area of slovakia industry

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  025TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2020

Popularizácia a transfer stratégie Industry 4.0 do študijných programov technického zamerania na stredných školách

Popularization of Industry 4.0 and digitization enterprises problematic as a tool for increase of technical knowledges and skills by students of secondary school

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Dušan Mitaľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  030TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2020

Projekty APVV

Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál

Detection of the erosive effect of pulsating water jet on material

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-17-0490
  Doba riešenia projektu:
  2018 - 2022

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0696
  Doba riešenia projektu:
  2016 - 2020

Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS

Research of new composite material for manufacturing CNC machines designed to machining of powder materials produced by the additive technology DMLS

 • Zodpovedná osoba:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0700
  Doba riešenia projektu:
  2016 - 2020

work.project.title.foreign

Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region

Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region

 • Zodpovedná osoba:
  prof. ing. peter Pavol Monka, PhD.
 • Číslo projektu:
  HUSKROUA/1702/6.1/0015
  Doba riešenia projektu:
  2019 -

The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME

The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP
 • Číslo projektu:
  EUROSTARS BRIDGE2ERA
  Doba riešenia projektu:
  2019 - 2020