Referencie

V oblasti spolupráce v praxou má katedra automobilových a výrobných technológií dlhoročné skúsenosti. Vďaka rôznym projektom pracovníci a študenti implementujú najnovšie technológie do praxe, a napomáhajú tak k rozvoju samotnej katedry, ale aj spoločností, s ktorými katedra spolupracuje.

Zoznam partnerov

Spoločnosti, ktoré s katedrou automobilových a výrobných technológií aktívne spolupracujú.

Ponuka služieb

Technologická príprava výroby - komplexná príprava výroby pre stroje klasické aj číslicovo riadené výrobné zariadenia s technicky a technologicky účelnými procesmi v stanovených podmienkach.

Komplexné analýzy efektívnosti technologických procesov a technologického vybavenia – rozbory priebehu procesov a stavov technologických zariadení smerujúce k návrhom stabilných produkčných podmienok.

Analýzy a poradenstvo v oblasti priemyselných procesných kvapalín – za účelom zistenia biologického stavu a kondície kvapalín pre obrábanie, tvárnenie a iné technologické procesy.

Služby certifikovaného európskeho zváracieho inžiniera – služby s celkovým pokrytím aktivít nevyhnutných pre zabezpečenie stabilnej úrovne kvality produkcie zvarencov. Príprava certifikácie výrobných spoločností v systéme zabezpečenia kvality STN EN ISO 3834 a STN EN ISO 1090.

Certifikované nedeštruktívne testovanie materiálov metódami VT, MT, PT, UT a ET – pre zisťovanie možných defektov vo zvaroch, odliatkoch, výkovkoch, resp. iných typov výrobkov.

Metalografické výbrusy a analýzy mikroštruktúr zvarových spojov a iných materiálov. Príprava vzoriek a testovanie mechanických vlastností, meranie tvrdosti a pod.

Rozmerové kontroly výrobkov 3D meracím zariadením, meranie odchýlok profilov, meranie drsností povrchov a podobne.

Tepelné delenie plazmovým oblúkom – výroba súčiastok z plechu podľa výkresovej dokumentácie.

Prototypová výroba technologických zariadení a všeobecných strojných konštrukcií.

Analýzy napäťových vzťahov v interakcii „nástroj-spracovaný dielec"