KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Karol Vasilko

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.

Profesor

 • karol.vasilko@tuke.sk
 • +421 55 602 6378
konzultačné hodiny
pondelok: 8:00 - 14:00

Curriculum Vitae

 • 1959 - 1964Štúdium - Technická univerzita v Košiciach
 • 1964 - 1968Strojnícka fakulta VŠT v Košiciach, technik asistent, CSc.
 • 1968 - 1971Ústav pre racionalizáciu výroby ložísk v Žiline. Výskumný pracovník
 • 1972 - 1975Výskumný ústav kovopriemyslu Prešov, vedecký pracovník
 • 1976 - 1979ZVL Prešov, technický námestník riaditeľa podniku
 • 1980 - 1990Fakulta SET, VŠDS v Žiline, vedúci katedry
 • 1991 - 2020Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, dekan, prodekan, profesor

Jazykové znalosti

 • Ruský jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Český jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobné technológie

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Vývoj techniky
 • Teórie a metodiky výrobných technológií
 • Rozvojové smery technológie obrábania
 • Metodológia vedeckej práce

INÉ AKTIVITY:

Zlepšenie kvality obrobeného povrchu

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • Zlepšenie kvality obrobeného povrchu
 • Základný výskum kovoobrábania

Zahraničné pobyty

 • STANKIN Moskva, 1964
 • Bourdemouth, Anglicko, 2005

Členstvá

 • Člen Vedeckej rady FVT TUKE
 • Člen Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline
 • Člen redakčnej rady časopisu Technológ
 • Člen Atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV
 • Člen Komisie pre zvyšovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov SAV Bratislava (1985-1999)
 • Člen Rady poradcov The American Biographical Institute 2003 -

Patenty

 • Patent ČSSR 126 185. Buda,J.- VASILKO,K,: Jednoúčelový stroj na frézovanie čiel obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk. 5.12.1967.
 • Patent ČSSR 127 369. BUDA,J.- VASILKO,K.: Stroj na súčasné preťahovanie dvoch súbežných plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk. 10.2.1967
 • Patent ČSSR 127 058. BUDA,J.- ŠIMULÁK,J.- VASILKO,K.: Jednoúčelový stroj na obrábanie valcových plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk.
 • Patent ČSSR 128 058 BUDA,J.-VASILKO,K.- POLÁK,Š.: Jednoúčelový stroj na obrábanie vnútorných valcových a tvarových plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk. 17.2.1967.
 • Patent ČSSR 122 243, BUDA,J.- VASILKO,K.: Spôsob získania koreňa triesky za nastavených podmienok rezania, bez špeciálnych prípravkov. 8.3.1967.
 • Patent ČSSR 127 384. VASILKO,K.: Stroj na obrábanie vonkajších valcových a tvarových plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk preťahovaním. 8.3.1967.
 • Patent ČSSR 134 008. VASILKO,K.- ČOP,V.: Rezný nástroj na obrábanie kovov. 20.4.1967.
 • Patent ČSSR 134 299. BUDA,J.- VASILKO,K.: Spôsob merania frekvencie kmitov, vyvodzovaných v procese rezania. 27.3.1968.
 • Patent ČSSR 138 047. VASILKO,K.- MICHEL,D.-HRAŠNA,C.: Rezný nástroj na obrábanie kovov. 29.4.1969.
 • Patent ČSSR 134 066. VASILKO,K.: Spôsob obrábania valcových plôch. 29.5.1969
 • Patent ČSSR 138 047. VASILKO,K.: Rezný nástroj na obrábanie kovov. 3.4.1969
 • Patent ČSSR 139 164 VASILKO,K.- ČOP,V.: Rezný nástroj na obrábanie rotačných plôch. 20.6.1969
 • Patent ČSSR 140 778. ZÁN,J.- VASILKO,K.: Upichovací nôž. 27.1.1970
 • Patent ČSSR 146 319. VASILKO,K.- KRAVEC,K.: Prípravok na nastavovanie nástrojov pri ostrení. 25.5.1970
 • Patent ČSSR 142 688. STROJNÝ,M.- VASILKO,K.- ELIÁŠ,J.: Rezný nástroj s vymeniteľnou platničkou, upevňovanou mechanicky. 15.7.1970
 • Patent ČSSR 148 156. ELÁŠ,J.- STROJNÝ,M.- VASILKO,K.: Rezný nástroj s vymeniteľnou doštičkou. 30.12.1970
 • Patent ČSSR 146 483. VASILKO,K.: Spôsob presného strihania plechu. 25.1.1971
 • Autorské osvedčenie ČSSR 155 543. VASILKO,K.- ELIÁŠ.- STROJNÝ.: Blokový rezný nástroj s vymeniteľnými doštičkami. 26.5.1971
 • Autorské osvedčenie ČSSR 162 112. VASILKO,K.: Skrutka na nerozoberateľné spájanie plechov. 30.12.1971
 • Autorské osvedčenie ČSSR 155 378. VASILKO,K.: Zariadenie na meranie teploty pri obrábaní. 7.1.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR 159 162. VASILKO,K.: Viacúčelový sústruh. 7.8.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR, 160 807. VASILKO,K.: Nástroj na delenie profilov, najmä rúrok obrábaním. 17.2.1972.
 • Autorské osvedčenie ČSSR 159 995. VASILKO,K.- POLÁK,Š.: Zariadenie na kontinuálne obrábanie vonkajších rotačných plôch. 21.11.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR 158 492. STROJNÝ,M.-ELIÁŠ,J.- VASILKO,K.: Nožová hlava pre sústruhy. 7.8.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR 172 882. VASILKO,K.- ONOFREY,M.: Zariadenie k upínaniu rotačných obrobkov pri superfinišovaní. 30.4.1975
 • Autorské osvedčenie ČSSR 206 457. VASILKO,K.: Zariadenie na zisťovanie mechanizmu plastickej deformácie pri obrábaní. 30.12.1977
 • Autorské osvedčenie ČSSR 208 608 VASILKO,K.- PILC,J.: Rezný nástroj s kruhovou pootáčavou platničkou. 30.10.1980
 • Autorské osvedčenie ČSSR 211 034. VASILKO,K.: Brúsny vretenník s valivými ložiskami. 12.2.1980
 • Autorské osvedčenie ČSSR 211 831. VASILKO,K.- PILC,J.: Klzné uloženie rotujúceho sústružníckeho noža. 21.3.1980
 • Autorské osvedčenie ČSSR 214 993. VASILKO,K.: Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu. 26.9.1977
 • Autorské osvedčenie ČSSR 160 015. MURÁNSKÝ,J.- VASILKO,K.: Signalizátor otupenia rezného klina.22.11.1972.
 • Autorské osvedčenie ČSSR 177 472. VASILKO,K.- PRČÍK,J.: Spôsob a zariadenie na delenie triesky pri rezaní kovov. 8.5.1983
 • Autorské osvedčenie ČSSR 183 898. VASILKO,K.: Nástroj na presné strihanie. 18.11.1976
 • Autorské osvedčenie ČSSR 187 568. VASILKO,K.- ONOFREY,M.: Kuželíkové ložisko s upraveným profilom. 1.7.1974
 • Autorské osvedčenie ČSSR 190 906. VASILKO,K.- PILC,J.: Miskový rotujúci nôž. 21.3.1977
 • Autorské osvedčenie ČSSR 201 539. VASILKO,K.- ĎURANOVÁ,E.: Zariadenie na určovanie relatívnej obrábateľnosti materiálu. 30.10.1979
 • Autorské osvedčenie ČSSR 201 843. VASILKO,K.- PILC,J.: Nástroj na sústruženie. 26.10.1978
 • Autorské osvedčenie ČSSR 217 454. VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Sústružnícky nožový držiak. 23.2.1981
 • Autorské osvedčenie ČSSR 221 787. VASILKO,K.- KOGANOV,J.A.: Spôsob určovania relatívnrej obrobitežnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu. 12.10.1981
 • Autorské osvedčenie ČSSR 224 050. VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Zariadenie na automatickú výmenu opotrebenej reznej platničky. 30.6.1982
 • Autorské osvedčenie ČSSR 225 168. VASILKO,K.- MURČINKO,J.- IŽÁRIK,J.: pichovací nôž. 9.6.1981
 • Autorské osvedčenie ČSSR 247 297. VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.V.: Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk. 20.2.1985
 • Autorské osvedčenie ČSSR 247 894. BAJÁK,I.-MUCHA,P.-VASILKO,K.- Spôsob regenerácie rezných kvapalín 11.1.1985
 • Autorské osvedčenie ČSSR 255 386. VASILKO,K.- NOVÁK.S.: Sústružnícky nôž. 13.5.1986
 • Autorské osvedčenie ČSSR 262 642. VASILKO,K.- ŠLESÁR,M.: Sústružnícky nôž. 27.4.1987
 • Autorské osvedčenie ČSSR 240 501. VASILKO,K.- TUREK,I.: Rezný nástroj s meraním opotrebenia reznej časti. 15.9.1982
 • Autorské osvedčenie ZSSR 1657281. VASILKO,K. et all.: Rastočnaja golovka s avtomatičeskim upravlenijem rozmerom obrabotki. 11.8.1987
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR: Nástroj na sústruženie. Majiteľ a pôvodca patentu: Karol Vasilko. Slovenská republika. Patentový spis, 280127. Udelený: 17.1.2000
 • VASILKO, K.: Výkonná čelná fréza. Patent SR č. 287 347., 16.08.2006
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR: Výkonná deliaca fréza. Majiteľ a pôvodca patentu: Karol Vasilko, SR. Patent, 287 207, podané 25.t.2006
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR: Úžitkový vzor: Prípravok na upnutie sústružníckych nožov. Pôvodcovia: R. Matija, K.Vasilko, I. Vojtko. 7558, vydané 15.8.2016.
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SR. Úžitkový vzor: Držiak sústružníckehho noža s rýchlym upínaním vymeniteľných rezných platničiek. . Pôvodcovia: R.MATIJA, K. VASILKO, I. VOJTKO. 7559, vydané 15.8.2016
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR. Úžitkový vzor: Tangenciálny sústružnícky nôž s vnútorným vedením triesok. Pôvodcovia: R.MATIJA, K. VASILKO, I. VOJTKO. 7608, Vydané: 12.10.2016.

Významné publikácie

 • VASILKO, K.: Istorija techniki i technologii. Baranoviči: Belorussko-Rossijskij univesitet, 2008, 230 s., ISBN 978-985- 498-148- 2
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K.: Technologičeskije osnovi gibkich proizvodstvennych sistem. Tbilisi: GPI, 1987, 55 s
 • VASILKO, K., MÁDL, J.: Teorie obrábění. Ústí n. Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012. 526 s., ISBN 978-80- 7414-460- 8
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Progresívne metódy sústruženia. ALFA Bratislava, 1967, 202 s.
 • VASILKO,K.- MICHEL,D.- HRUBEC,J.: Brúsenie a ostrenie rezných nástrojov. ALFA Bratislava, 1984, 334 s.,ISBN
 • VASILKO,K. et all.: Valivé ložiská. ALFA Bratislava, 1988, 567 s.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.: Brúsenie kovových materiálov. ALFA Bratislava, 1988, 240 s.
 • VASILKO,K. et all.: Nové materiály a technológie ich spracovania. ALFA, Bratislava, 1990, 368 s., ISBN 80-05- 00661-6
 • VASILKO,K.: História techniky a technológie. DROCZ Sabinov, 1999,210 s., ISBN 80- 7099-416- 9
 • BÁTORA, B., VASILKO, K.: Obrobené povrchy. Trenčín.: Trenčianska univerzita, 2000, 183 s., ISBN 80-88914- 19-1
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: Metódy zlepšenia morfológie povrchov súčiastok. Prešov. FVT, 2000, 120 s., ISBN 80-7099- 95-2
 • VASILKO, K.: Obrábanie titánu a jeho zliatin. Prešov: FVT, 2001,120 s., ISBN 80-7099- 683-8
 • VASILKO, K., KMEC, J.: Delenie materiálu. Prešov: DATAPRESS, 2003, 232s.,ISBN 80- 7099-903- 9
 • VASILKO, K., MARCINČIN, J., HAVRILA, M.: Výrobné inžinierstvo. Prešov: FVT, 2003, 424 s., ISBN 80-7099- 995-0
 • VASILKO, K.: Teória rezného procesu. Prešov: FVT, 2006, 115 s., ISBN80-8073- 586-7
 • VASILKO, K. et all.: Ilustrovaný technický slovník. Prešov: FVT, 2007, 343 s., ISBN 978- 80-8073- 760-3
 • VASILKO, K.: Analytická teória trieskového obrábania. Prešov: FVT, 2007, 338 s., ISBN 978-80- 8073-759- 7
 • VASILKO, K.: Teória a prax trieskového obrábania. Prešov: FVT, 2009, 529 s., ISBN 978- 80-553- 0152-5
 • VASILKO, K.: Analytická teória trieskového obrábania. Prešov: FVT, 2012, 539 s., ISBN 978-80- 553-0920- 0
 • VASILKO, K.: História a vývoj techniky. Prešov: FVT, 2012, 502 s., ISBN 978-80- 553- 0875-3
 • VASILKO, K.: Historické fragmenty vývoja techniky. Prešov: FVT TUKE, 2016, 592 s., ISBN 978-80- 2588-0
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K., GEGEČKORI, T.: Počítačové navrhovanie technologických procesov strojárskej výroby. Gruzínska Technická Univerzita, Tbilisi: 2005, 133 s., ISBN 99940-35- 92-4
 • VASILKO,K., PESTOVA, I, A.: Techničeskij process vosnove ekonomičeskogo razvitija obśčestva: Istoričeskij aspekt. Akademija socijaľnogo upravlenija (ACOY) Moskva: 2016, 231 s., ISBN 978-5- 91543-192-
 • BUDA,J.- SOUČEK,J.- VASILKO.K,: Teória obrábania. ALFA Bratislava, 1983, 278 s.
 • BUDA,J.- SOUČEK,J.- VASILKO,K.: Teória obrábania. (Prepracované vydanie). ALFA, Bratislava, 1988, 392 s.
 • VASILKO,K.- HRUBÝ,J.- LIPTÁK,J.: Technológia obrábania a montáže. ALFA Bratislava, 1991, 535 s., ISBN 80-05- 00807-4
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.: Technológia automatizovanej strojárskej výroby. ALFA Bratislava, 1991, 179 s., ISBN 80-05- 00806-6
 • VASILKO, K.- BOKUČAVA, G.: Výrobné technológie. Prešov: 2001, FVT. 203 s., ISBN 80- 7099-623- 4
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K.: Technológia automatizovanej výroby. Prešov: 2003, FVT, 310 s., ISBN 80-7099- 980-2
 • VASILKO, K.: Technológia dokončovania povrchov. Prešov: FVT – COFIN, 2004, ;116s. ISBN 80-8073- 124-1
 • VASILKO, K.: Technológia zmeny rozmerov. Prešov: FVT , COFIN, 2004, s, ISBN 80- 8073-160- 8
 • VASILKO,K., BOKUČAVA, G.: Technológia zmeny rozmerov. V 4. jazykoch, Prešov: COFIN, 2005, 86 s., ISBN 80-8073- 300-7
 • VASILKO, K. et all.: Perspektívy výrobného inžinierstva. Prešov: 2005, FVT, 148 s., ISBN80-8073- 395-3
 • VASILKO, K. et all.: Technologický ilustrovaný štvorjazyčný slovník. Prešov: 2006, FVT, 289 s., ISBN: 80-8073- 522-0
 • VASILKO, K. et all.: Ilustrovaný technický slovník, 11 jazyčný. Prešov: FVT, 2009, 467 s., ISBN 987-80- 553-4153- 2
 • VASILKO, K.: Teória výrobných technológií. Prešov: FVT, 2010, 241 s., ISBN 978-80- 553-0367
 • VASILKO, K.: Technológia zmeny rozmerov. Prešov: FVT, 2010, 235 s., ISBN 978-80- 553-0372- 7
 • VASILKO, K.: Príbeh patentu. Prešov 2015, 56 s., ISBN 978-80- 553-2251- 3
 • VASILKO, K., MURČINKOVÁ, Z.: Teórie a metodiky výrobných technológií. Prešov, 2015, 238 s., ISBN 978-80- 553-2507- 1
 • VASILKO, K.: Metodológia vedeckej práce pre doktorandov. FVT TUKE, 2016, 85 s., ISBN 978-80- 553-2507- 1
 • VASILKO, K.: Rozvojové smery technológie obrábania. FVT TUKE, 2016, 107 s., ISBN 978-80- 553-2490- 6.
 • BUDA,J. - VASILKO.K.- STRÁŇAVA,J.: Neue Methode der Spanwurzelgewinnung zur Untersuchung des Schneidvorganges. Industrie Anzeiger č.5, 1968, s. 24-27.
 • ŠALAK, A., VASILKO, K., et all.: New short time face turning method for testing the machinability of PM steels. Journal of Materials Processing Technology 176 (2006), 62- 69
 • ŠALAK, A., SELECKÁ, M., VASILKO, K., DANNINGER, H.: Face turning of PM steels: effect of porosity and carbon level.Interational Journal of Powder Metalurgy, USA , Volume 44. Issue 2, 2008, pp. 49-61
 • MURCINKOVA, Z, VASILKO,K.: Thermo-physical aspect ofchip machining. High Temperatures-High Pressures. Vol 45, No. 4, 273-289, ISSN 0018-144
 • VASILKO, K. MURČINKOVÁ, Z.: Study ofdeformation zone effects of low, conventional, high and very speed machining. Mat und Werkstofftechnik, 2017, 48, 737-746

Ocenenia

 • 1972 - Zlatá medajla na svetovej výstave vynálezov a technických noviniek Brusel, za vynález: Nová metóda na zastavenie procesu obrábania bez špeciálnych prípravkov
 • 2008 - Vedec roka – Slovenský Syndikát Novinárov
 • 1998 - Oustanding people of the 20th Century. – Internationalô Biograpfical Centre Cambridge England
 • 1974 - Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo: Teória obrábania
 • 1985 - Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo: Brúsenie a ostrenie rezných nástrojov
 • 2007 - Zlatá medajla TU v Košiciach
 • 2005 - Cena Ústavu materiálového výskumu SAV
 • 2017 - Cena mesta Prešov