KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ľuboslav Straka

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.

Docent

 • luboslav.straka@tuke.sk
 • +421 55 602 6365
konzultačné hodiny
Streda 10.00-12.00

Curriculum Vitae

 • 1991 - 1995Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove, (maturita z matematiky, slovenského jazyka a odborných predmetov – strojárska technológia a strojárska konštrukcia)
 • 1995 - 2000Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, (inžinierske štúdium - diplom v odbore 23-17- 8 Všeobecné strojárstvo)
 • 1997 - 1999Doplnkové pedagogické štúdium, súvislá vysokoškolská pedagogická prax na SPŠ-stavebnej v Prešove
 • 2000 - 2003Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, interný doktorand na Katedre prevádzky strojov (diplom vo vednom odbore 23-07- 9 Strojárske technológie a materiály)
 • 2005 - 2006Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, (výskumný pracovník na Katedre prevádzky technologických systémov)
 • 2009 - 2011Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskeho vzdelávania, štúdium vysokoškolského vzdelávania podľa európskych noriem (IGIP).
 • 2006 - 2012Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, (odborný asistent na Katedre prevádzky výrobných procesov)
 • 2012 - 2021Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, (docent na Katedre prevádzky výrobných procesov)

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk (B2)
 • Ruský jazyk (B2)
 • Talianský jazyk (A1)

Vedecká orientácia

 • Progresívne spôsoby obrábania s orientáciou na elektroerozívne obrábanie
 • Prevádzková spoľahlivosť technických systémov
 • Stabilita výrobných procesov
 • Moderné trendy v montáži automobilových dielov
 • Kvalita výroby

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Prevádzka výrobných systémov
 • Základy prevádzkovej spoľahlivosti
 • Základy technickej kontroly výroby
 • Základy stability výrobných procesov
 • Diagnostika prevádzkových stavov TZ
 • Prevádzkové on-line systémy

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Meranie a diagnostika výrobkov
 • Technické meranie
 • Technológie liatia kovov pod tlakom
 • Servis strojov
 • Formy pre tlakové liatie kovov
 • Prevádzka TZ v technológii tlakového liatia

INÉ AKTIVITY:

 • Prevádzka výrobných systémov
 • Teória spoľahlivosti
 • Progresívne technológie obrábania
 • samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA MŠ SR a SAV: č. 1/0544/08 (2008-2010) „Návrh metód a technických prostriedkov pre diagnostifikáciu a predikciu vývoja prevádzkových stavov výrobných systémov (vedúci projektu)
 • Operačný program ITMS č. 26220220064 (2010 - 2013) „Výskum a vývoj“, opatrenie č. 2.2 (spoluriešiteľ)
 • Operačný program ITMS č. 26220220103 (2011 - 2013) „Výskum a vývoj“, opatrenie č. 2.2 (spoluriešiteľ)
 • ITMS č. 26110230093 (2013-2015) - operačný program „Vzdelávanie“ (spoluriešiteľ)
 • ITMS č. 26110230120 (2013-2015) - operačný program „Vzdelávanie“ (spoluriešiteľ)
 • VEGA MŠ SR: č. 1/0381/15 (2015-2017), č. 1/0409/13 (2013-2016), č. 1/0975/11 (2011-2013), č. 1/0562/08 (2008-2010), č. 1/0345/08 (2008-2010), č. 1/4155/07 (2007-2009), č. 1/4157/07 (2007-2009), č. 1/2209/05 (2005-2007), č. 1/9351/02 (2002-2004), č. 1/7469/20 (2000-2002 ) (spoluriešiteľ)
 • KEGA č. 004 TUKE-4/2017 „Realizácia výskumu z matematického modelovania vzťahu povrchovej mikrogeometrie na následnú kvalitatívnu časť parametrov vyrobenú rezným obrábaním pre predmety nového študijného programu Technológia automobilovej výroby“ (spoluriešiteľ)
 • KEGA č. 006 TUKE-4/2017 (2017-2019) „Inovácia laboratórnej kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie pokročilých kognitívnych operácií do vzdelávania“ (spoluriešiteľ)
 • VEGA č. 1/0205/19 (2019-2022) „Výskum vplyvu konštrukčného riešenia komponentov zariadenia WEDM na kvalitu obrobeného povrchu“ (vedúci projektu)
 • VEGA MŠ SR a SAV: č. 1/0205/19 (2019-2022) - vedúci vedeckého grantového projektu - „Výskum vplyvu konštrukčného usporiadania prvkov technického zariadenia pre WEDM na kvalitu obrobenej plochy;

Zahraničné pobyty

 • Stáž na Technische Fachhochschule Wildau v Berlíne (2002), HGF TU VSB Ostrava (2013).

Členstvá

 • Predseda a člen komisií pre obhajoby bakalárských, inžinierskych a dizertačných prác.
 • Člen redakčnej rady časopisu Heliyon vydavateľstva Elsevier.

Patenty

 • STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom zverejnená patentová prihláška SK 39-2015 A3. ÚPV SR, Banská Bystrica, 2017, 7s.
 • STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom zverejnená patentová prihláška SK 40-2015 A3. ÚPV SR, Banská Bystrica, 2017, 8s.

Významné publikácie

 • 1. STRAKA, Ľuboslav - DITTRICH, Gabriel: Influence of tool steel properties on surface quality after electrical discharge machining by wire electrode. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 106, no. 5-6 (2020), p. 1617-1632, ISSN 0268-3768. (ADC)
 • 2. STRAKA, Ľuboslav - HAŠOVÁ, Slavomíra: Prediction of the heat-affected zone of tool steel EN X37CrMoV5-1 after die-sinking electrical discharge machining. In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, vol. 232, no. 8 (2018), p. 3951-1406, ISSN 0954-4054. (ADC)
 • 3. STRAKA, Ľuboslav - HAŠOVÁ, Slavomíra Optimization of material removal rate and tool wear rate of Cu electrode in die-sinking EDM of tool steel. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 97, no.5-8 (2018), p. 2647-2654, ISSN 0268-3768. (ADC)
 • 4. STRAKA, Ľuboslav - ČORNÝ, Ivan - PITEĽ, Ján: Prediction of the geometrical accuracy of the machined surface of the tool steel EN X30WCrV9-3 after electrical discharge machining with CuZn37 wire electrode. In: Metals, vol. 7, no. 11 (2017), p. 1-19, ISSN 2075-4701(ADC)
 • 5. STRAKA, Ľuboslav - ČORNÝ, Ivan - PITEĽ, Ján – HAŠOVÁ, Slavomíra: Statistical Approach to Optimize the Process Parameters of HAZ of Tool Steel EN X32CrMoV12-28 after Die-Sinking EDM with SF-Cu Electrode. In: Metals, vol. 7, no. 2 (2017), p. 1-22, ISSN 2075-4701. (ADC)
 • 6. STRAKA, Ľuboslav - ČORNÝ, Ivan - PITEĽ, Ján: Properties evaluation of thin microhardened surface layer of tool steel after wire EDM. In: Metals, vol. 6, no. 5 (2016), p. 1-16, ISSN 2075-4701. (ADC)
 • 7. STRAKA, Ľuboslav - ČORNÝ, Ivan - MIŽÁKOVÁ, Jana: Analysis of heat-affected zone depth of sample surface at electrical discharge machining with brass wire electrode. In: Strojarstvo - journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, vol. 51, no. 6 (2009), p. 633-640,- ISSN 0562-1887. (ADC)
 • 8. STRAKA, Ľuboslav: Analysis of Wire-Cut Electrical Discharge Machined Surface Study of Heat-Affected Zone Depth in Wire-Cut Electrical Discharge Machined (WEDM) Surface with Brass Electrode. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2014, ISBN 978-3-659-64435-1. (AAA)
 • 9. STRAKA, Ľuboslav: Kvalita povrchu obrábaného technológiou EDM. TU Košice, 2015, 125s., ISBN 978-80-553-2446-3. (AAB)
 • 10. FABIAN, Stanislav - STRAKA, Ľuboslav: Teória spoľahlivosti výrobkov a systémov v aplikačných príkladoch. TU Košice, 2007, 106 s., ISBN 978-80-8073-890-7. (ACB)
 • 11. FABIAN, Stanislav - STRAKA, Ľuboslav: Prevádzka výrobných systémov. TU Košice, 2008, 252 s., ISBN 978-80-8073-989-8. (ACB)
 • 12. STRAKA, Ľuboslav - RUŽBARSKÝ, Juraj - FABIAN, Stanislav: Priemyselné technológie. TU Košice, 2015, 212 s., - ISBN 978-80-553-2005-2. (ACB)
 • 13. DITTRICH, Gabriel - STRAKA, Ľuboslav - BOTKO, František - DUPLÁK, Ján - BIRČÁK, Jaroslav - ALDAIHAN, Fahad: Influence of recycled PA6 and PBT plastic material on the bonding strength. In: MM Science Journal, vol. 2019, no. October (2019), p. 3005-3010, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 14. STRAKA, Ľuboslav - DITTRICH, Gabriel: Influence of graphite tool electrode shape on TWR and MRR at EDM. MM Science Journal, vol. 2019, no. December (2019), p. 3479-3485, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 15. STRAKA, Ľuboslav - PAVLENKO, Slavko - MICHALIK, Peter - HRABČÁK, Matej: Innovation of the gas melting furnace monitoring system. In: MM Science Journal, vol. 2019, no. December (2019), p. 3524-3527, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 16. PETRUŠ, Michal - MICHALIK, Peter - STRAKA, Ľuboslav - HRABOVSKY, Leopold - MACEJ, Jozef - TIRPÁK, Peter - JUSKO, Jozef: The evaluation of the production of the shaped part using the workshop programming method on the two-spindle multi-axis CTX alpha 500 lathe. In: Open Engineering, vol. 9, no. 1 (2019), p. 660-667, ISSN 2391-5439. (ADM)
 • 17. STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Optimal preventive maintenance schedule of slewing rings for demanding production machine. In: MM Science Journal, vol. 2018, no. December (2018), p. 2696-2700, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 18. STRAKA, Ľuboslav - DITTRICH, Gabriel: Relative electrode wear at EDM of tool steel. In: MM Science Journa, vol. 2018, no. December (2018), p. 2690-2695, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 19. MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - STRAKA, Ľuboslav - NOWAKOWSKI, Lukasz - AMBROZY, Martin: Draft jig structure design for measuring deformation of thin-walled robotic or conveyor components. In: Advances in Science and Technology Research Journal, vol. 12, no. 3 (2018), p. 55-60, ISSN 2080-4075. (ADM)
 • 20. HAŠOVÁ, Slavomíra - STRAKA, Ľuboslav: Design and verification of software for simulation of selected quality indicators of machined surface after WEDM. In: Academic Journal of Manufacturing Engineering, vol. 14, no. 2 (2016), p. 13-20, ISSN 1583-7904. (ADM)
 • 21. STRAKA, Ľuboslav - HAŠOVÁ, Slavomíra: The critical failure determination of the constructional parts of autonomous electroerosion equipment by applying Boolean logic. In: Academic Journal of Manufacturing Engineering, vol. 14, no. 2, 2016, p. 80-86, ISSN 1583-7904. (ADM)
 • 22. STRAKA, Ľuboslav: Determination of the reliability model of cooling unit of electro-erosion machine. In: MM Science Journal, vol. 2016, no. 11, p. 1205-1209, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 23. STRAKA, Ľuboslav - HAŠOVÁ, Slavomíra: Assessing the influence of technological parameters on the surface quality of steel MS1 after WEDM. In: MM Science Journal, vol. 2016, p. 1194-1200, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 24. STRAKA, Ľuboslav - HAŠOVÁ, Slavomíra: The optimal plan of preventive maintenance of the electroerosion equipment Sodick AQ15L. In: MM Science Journal, vol. 2016, p. 1258-1264, ISSN 1803-1269. (ADM)
 • 25. STRAKA, Ľuboslav - KREHEĽ, Radoslav Determination of the suitability of the method used for evaluation measurement equipment capability. In: Applied Mechanics and Materials, vol. 616, 2014, p. 118-125, ISSN 1660-9336. (ADM)
 • 26. STRAKA, Ľuboslav: Operational reliability of mechatronic equipment based on pneumatic artificial muscle. In: Applied Mechanics and Materials, vol. 460 (2014), p. 41-48, ISSN 1660-9336. (ADM)
 • 27. STRAKA, Ľuboslav: Prevádzková spoľahlivosť v aplikačných príkladoch učebné texty. TU Košice, 2008, 90 s., ISBN 978-80-553-0126-6. (BCI)
 • 28. STRAKA, Ľuboslav: Základy prevádzkovej spoľahlivosti. TU Košice, 2014, 105 s., ISBN 978-80-553-1882-0. (BCI)
 • 29. STRAKA, Ľuboslav: Nedeštruktívna diagnostika prevádzkových stavov technických zariadení. TU Košice, 2015, 85 s., ISBN 978-80-553-2445-6. (BCI)

Ocenenia

 • 2020 - Ďakovný list dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za prínos pre rozvoj FVT TUKE so sídlom v Prešove v publikačnej činnosti.