KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Anton Panda

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Profesor, manažér kvality FVT, špecialista – koordinátor SMK TUKE

 • anton.panda@tuke.sk
 • +421 55 602 6316
konzultačné hodiny
Na základe dohody

Curriculum Vitae

 • 1982 - 1987Ing. - vysokoškolské vzdelanie, prvý a druhý stupeň, Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach, Odbor 23-37- 8 „Prístrojová, regulačná a automatizačná technika“
 • 1987 - 1996Konštruktér stroja na výrobu ložísk
 • 1990 - 1996Systémový analytik oddelenia kvality
 • 1999 - 2002PhD. - doktorandské štúdium, Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, Odbor 23-07- 9 „Strojárske technológie a materiály“
 • 1996 - 2006Vedúci vývoja, technológie a konštrukcie
 • 2006 - 2008Riaditeľ kvality a metodológie štatistických metód
 • 2008 - 2015doc. - Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, Odbor: 5-2-51 Výrobné technológie
 • 2015 - 2021prof. - Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, Odbor: 5-2-51 Výrobné technológie

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné technológie
 • Experimentálne a štatistické metódy v predvýrobných, výrobných a povýrobných etapách
 • Stroje a zariadenia
 • Ložisková výroba
 • Monitoring a hodnotenie výrobných procesov
 • Monitoring a hodnotenie strojov
 • Monitoring a hodnotenie kontrolných a meracích strojov a zariadení
 • Obrábateľnosť materiálov, obrábanie ložiskových ocelí
 • Vývoj, výroba a overenie nových výrobkov pre automobilový priemysel
 • Riadenie kvality, systémy manažérstva kvality
 • Automobilová výroba
 • Tribológia

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Riadenie akosti
 • Riadenie kvality produkcie
 • Certifikácia
 • Metrológia
 • Riadenie kvality produkcie I.
 • Riadenie kvality produkcie II.
 • Manažment inovácií
 • Tekutinové mechanizmy v automatizácii
 • Kvalita produkcie
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Technológie zmeny tvaru
 • Tekutinové mechanizmy
 • Experimentálne metódy vo výrobných technológiách
 • Automobilová výroba
 • Racionalizácia a inovácie výroby

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Riadenie akosti
 • Riadenie kvality produkcie
 • Semestrálny projekt
 • Certifikácia
 • Metrológia
 • Riadenie kvality produkcie I.
 • Riadenie kvality produkcie II.
 • Manažment inovácií
 • Tekutinové mechanizmy v automatizácii
 • Kvalita produkcie
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Technológie zmeny tvaru
 • Tekutinové mechanizmy
 • Experimentálne metódy vo výrobných technológiách
 • Racionalizácia a inovácie výroby

INÉ AKTIVITY:

  Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove:
 • Grafické systémy, AutoCAD
 • Výpočtová technika
 • samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0047/10 Štúdium zmien vlastností ložísk v závislosti od zmeny (optimalizácie) funkčných plôch valivých ložísk (01.2010 - 12.2011) (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0409/13 Matematické modelovanie vzťahu povrchovej mikrogeometrie k výsledným kvalitatívnym parametrom častí vyrobených trieskovým obrábaním (01.2013 - 12.2016) (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0048/2010 Výskum ukazovateľov technologickej dedičnosti obrobeného povrchu pri vŕtaní vysokoodolných materiálov (01.2010–12.2011) (zástupca vedúceho projektu)
 • VEGA 1/0849/11 Štúdium vybraných vlastností povrchov rôznych druhov materiálov vytvorených technológiou plazmového rezania (01.2011 –12.2013) (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0381/15 Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a výkonové vlastnosti tlakovo liatych zliatin Al-Si (01.2015 –12.2017) (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0045/18 Výskum vybraných parametrov štruktúrnych prvkov robotov na báze Al zliatin(01.2018 - 12,2021) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 3/7165/09 Implementácia moderných vzdelávacích prístupov a nástrojov na zvýšenie tvorivosti a praktických návykov absolventov výrobných technológií (01.2009 - 12.2012) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 3/7166/09 Editovanie nových foriem elektronických vzdelávacích materiálov pre metrológiu vo výrobných technológiách (01.2009–12.2011) (zástupca vedúceho projektu)
 • KEGA 033TUKE-4/2012 Prenos vedomostí o progresívnych technológiách do vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu absolventov výrobných technológií (01.2012 - 12.2014) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 011TUKE-4/2012 Nová forma elektronických vzdelávacích materiálov pre proces montáže progresívnou metódou S.M.A.R.T. (01.2012 - 12.2014) (zástupca vedúceho projektu)
 • KEGA 027TUKE-4/2014 Inovácia laboratória pre modelovanie a hodnotenie operácií výrobného procesu so zameraním na výrobné komponenty pre automobilový priemysel (01.2014–12.2016) (spoluriešiteľ)
 • KEGA 004TUKE-4/2017 Implementácia výskumu matematického modelovania povrchovej mikrogeometrie vo vzťahu k výsledným kvalitatívnym parametrom častí vyrábaných trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu Technológia automobilovej výroby (01.2017 - 12.2019) (vedúci projektu)
 • KEGA 006TUKE-4/2017 Inovácia laboratória na kontrolu kvality komponentov pre automobilový priemysel a súvisiace odvetvia ako súčasť integrácie moderných kognitívnych operácií do vzdelávania (01.2017 - 12.2019) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EÚ 26220120045: Centrum excelentnosti 5-osé obrábanie - experimentálna základňa pre high-tech výskum (2011) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EU KaHR-13SP-0801: Výskum a vývoj novej škály reduktorov ložísk pre nízke a presné akčné členy a pohony mobilných a manipulačných plošín (05/2010 - 04/2013) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EU 3sCE411P1: CluStrat - Podpora inovácií prostredníctvom nových koncepcií klastrov na podporu vznikajúcich problémov a medziodvetvových tém (tento projekt sa realizuje prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja) (október 2011 - september 2014) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EÚ 3sCE411P1: Podpora zvyšovania inovácie členov klastrov AT + R v oblasti high-tech prostredníctvom spoločných akčných plánov v oblasti inovačných a školiacich aktivít (pokračovanie predchádzajúceho projektu Cluster AT + R) (október 2014 - február 2015) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EÚ 26110230070: Balík na zlepšenie a inováciu vzdelávania TUKE. Operačný program Vzdelávanie (Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ) (1.1.2013 - 30.9.2015) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EÚ 26110230120: Národný projekt: Univerzity ako motory pre rozvoj Vedomostnej spoločnosti. Inovačný dizajn pre študijné programy. Moderné vzdelávanie pre Vedomostnú spoločnosť. Operačný program Vzdelávanie. Centrum vedecko-technických informácií (Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ) (2015) (spoluriešiteľ)
 • Projekt zo štrukturálnych fondov EÚ - Horizont 2020, ID: 645762, Posilnenie odbornosti a inovácie inteligentných pohonných a technologických modulov v robotike pre medzisektorové použitie

Zahraničné pobyty

 • PQM, česko-švajčiarska spoločnosť, Česká republika, odborné poradenstvo a lektorstvo pri tvorbe obsahu a realizácii odborných vzdelávacích kurzov pre automobilový priemysel – prednáškový pobyt, 12-15.7.2010
  Koordinátor: Dr. Ing. Pavel Blecharz, výkonný riaditeľ PQM
  Názov prednášky - kurzu:
  Regulácia výrobných procesov, Anton Panda
 • ZWWSHiFM v Zielonej Góre, Poľsko, stáž – prednáškový pobyt, 15.-17.9.2010
  Koordinátor: prof.dr.hab.inž. Tadeusz ZABOROWSKI
  Názov prednášky:
  Potential Failure Mode and Effects Analysis (for Design and Production), method by Ford-GM-Chrysler, Anton Panda
 • IBEN Gorzow Wlkp., Poľsko, stáž – prednáškový pobyt pre študentov a zamestnancov, 25-27.5.2011
  Koordinátor: prof.dr.hab.inž. Tadeusz ZABOROWSKI
  Názov prednášky:
  Statistical Process Control, Anton Panda
 • PQM, česko-švajčiarska spoločnosť, Česká republika, odborné poradenstvo a lektorstvo pri tvorbe obsahu a realizácii odborných vzdelávacích kurzov pre automobilový priemysel – prednáškový pobyt, 18-21.7.2011
  Koordinátor: Dr. Ing. Pavel Blecharz, výkonný riaditeľ PQM
  Názov prednášky - kurzu:
  Vykonávanie FMEA-K, FMEA-P, Anton Panda
 • PQM, česko-švajčiarska spoločnosť, Česká republika, odborné poradenstvo a lektorstvo pri tvorbe obsahu a realizácii odborných vzdelávacích kurzov pre automobilový priemysel – prednáškový pobyt, 23-26.7.2012
  Koordinátor: Dr. Ing. Pavel Blecharz, výkonný riaditeľ PQM
  Názov prednášky - kurzu:
  Spôsobilosť výrobných procesov a spôsobilosť obrábacích strojov, Anton Panda
 • IBEN Gorzow Wlkp., Poľsko, stáž – prednáškový pobyt pre študentov a zamestnancov, 12-14.6.2013
  Koordinátor: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Zaborowski
  Názov prednášky:
  Capability of Manufacturing Process, Capability of Machine, Anton Panda
 • PQM, česko-švajčiarska spoločnosť, Česká republika, odborné poradenstvo a lektorstvo pri tvorbe obsahu a realizácii odborných vzdelávacích kurzov pre automobilový priemysel – prednáškový pobyt, 16-18.7.2013
  Koordinátor: Dr. Ing. Pavel Blecharz, výkonný riaditeľ PQM
  Názov prednášky - kurzu: Spôsobilosť kontrolných a meracích technických zariadení, Anton Panda

Členstvá

 • 1. Člen akreditačnej rady Technickej univerzity v Košiciach vymenovaný rektorom TUKE (od 15.7.2020)
 • 2. Člen Poľskej akadémie vied (Polska akademia nauk) (od marca 2014)
 • 3. Člen American Society of Mechanical Engineers, Fairfield, USA (od 2014)
 • 4. Člen vedenia FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove ako manažér kvality FVT
 • 5. Člen vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • 6. Člen Rady kvality TU v Košiciach a interný auditor systému manažérstva kvality na rektoráte a jednotlivých fakultách
 • 7. Člen a predseda Rady kvality, manažér kvality FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • 8. Člen akademického senátu FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • 9. Člen komisie pre výberové konania FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • 10. Člen štátnicovej komisie pre denné a externé štúdium na rôznych katedrách FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, bakalárske a inžinierske štúdium (denné, externé)
 • 11. Predseda štátnicovej komisie pre denné a externé štúdium na rôznych katedrách TF SPU v Nitre, bakalárske a inžinierske štúdium (denné, externé)
 • 12. Člen komisie pre doktorandské štúdium na FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • 13. Školiteľ doktorandského štúdia na FVT TU v Košiciach so sídlom V Prešove pre študijné odbory:
  Strojárske technológie a materiály
  Výrobná technika
  Priemyselné inžinierstvo
  Procesná technika
 • 14. Člen vedeckého výboru časopisu, recenzent vedeckých prác a štúdií časopisu, Studia i materiály, IBEN Gorzow Wlkp., Poľsko
 • 15. Člen a recenzent DAAAM 2010/2011
 • 16. Editor časopisu Key Engineering Materials, Švajčiarsko, ISSN 1013-9826
 • 17. Člen redakčnej rady časopisu Transport and Logistics, Srbsko, ISSN 1451-107X
 • 18. Člen redakčnej rady a editor časopisu Studia i Materialy, Poľsko, ISSN 0860-7761
 • 19. Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering and Technology, ISSN 1338-2330
 • 20. Člen redakčnej rady časopisu Internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, ISSN 1338-2365
 • 21. Člen medzinárodného vedeckého výboru ERIN
 • 22. Posudzovateľ projektov pre agentúry Ministerstva školstva SR – APVV, VEGA, KEGA
 • 23. Externý (poradný) člen vedenia spoločnosti Kontinuita s.r.o. Prešov pre oblasť vývoja a konštrukcie ložísk (expertízna, poradenská, projekčná, konštrukčná a technologická činnosť), metodik štatistických metód
 • 24. Člen a predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti v ZVL Prešov (v čase pôsobenia v ZVL)

Patenty

 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor – elektromotor. patentový spis SK 288368 B6. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 4 s.
 • PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov. zverejnená patentová prihláška č. 137-2011 : Vestník ÚPV SR 72013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.
 • PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef: Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja. Patentová prihláška č. 43-2012. Banská Bystrica : UPV - 2014. - 6 s.
 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Zverejnená patentová prihláška č. 17-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 09-2014. Banská Bystrica : ÚPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.
 • PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Zverejnená patentová prihláška č. 16-2013: Vestník ÚPV SR. č.:092014. Banská Bystrica: UPV Banská Bystrica, 2014, 6 s.
 • PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov. Zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 012015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s.
 • ČORNÝ, Ivan - RIMÁR, Miroslav - FEDÁK, Marcel - PANDA, Anton: Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek. Zverejnená patentová prihláška č. 102-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s.
 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk. patentový spis č. 288282 : Vestník ÚPV SR č. 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.
 • PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - JURKO, Jozef: Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov. Patentový spis č. 288281 : Vestník ÚPV SR č. 062015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s.
 • PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela: Spôsob účinnej eliminácie obsahu vdychovaných škodlivín v tabakovom dyme. Zverejnená patentová prihláška č. 59-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042016.. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 6 s.
 • PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef: Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov. patentový spis č. 288324 : Vestník ÚPV SR 012016/ Anton Panda ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 5 s.
 • STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom. zverejnená patentová prihláška SK 40-2015 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 8 s.
 • STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom. zverejnená patentová prihláška SK 39-2015 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 7 s.
 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk. Úžitkový vzor. č 5796. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - 2011. - 6 s.
 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor – elektromotor. Úžitkový vzor č. 6000. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 6 s.
 • PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton: Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov. Úžitkový vzor č. 6125. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s.
 • PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov. Úžitkový vzor č. 6242. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s.
 • PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef: Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja. Úžitkový vzor č. 6591 : Vestník ÚPV SR 112013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s.
 • PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef: Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov. Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 163-2012 : Vestník ÚPV SR 112013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.
 • PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov. Úžitkový vzor č. 102-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.
 • RIMÁR, Miroslav - ČORNÝ, Ivan - FEDÁK, Marcel - PANDA, Anton: Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti. Úžitkový vzor č. 198-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 5 s.
 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Zverejnený úžitkový vzor č. 28-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.
 • PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta - PRISLUPČÁK, Marek - RUŽBARSKÝ, Juraj - MRKVICA, Ivan: Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Úžitkový vzor 7067 : Vestník ÚPV SR č.: 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.
 • PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - NAVRÁTILOVÁ, Daniela - ORAVEC, Peter - BIELOUSOVÁ, Rimma - ROHAĽOVÁ, Tatiana: Cigareta s filtrom. Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 115-2014 : Vestník ÚPV SR č. 022015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.
 • VITIKÁČ BATEŠKOVÁ, Eva - PAVLENKO, Slavko - PANDA, Anton: Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov. Zverejnený úžitkový vzor č. 38-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.
 • STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom. prihláška úžitkového vzoru 99-2015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 7 s.
 • STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton: Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdom. prihláška úžitkového vzoru 100-2015. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2016. 7 s.

Významné publikácie

 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Monitoring and Evaluation of Production Processes An Analysis of the Automotive Industry. Switzerland, Springer International Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-29441-4.
 • PANDA, Anton - JURKO, Jozef - DŽUPON, Miroslav - PANDOVÁ, Iveta: Optimalizácia tepelného spracovania ložiskových krúžkov s cieľom eliminovať deformácie materiálu / - 2011. In: Chemické listy. Vol. 105, no. S (2011), p. 459-461. - ISSN 0009-2770
 • JURKO, Jozef - DŽUPON, Miroslav - PANDA, Anton - GAJDOŠ, Mário - PANDOVÁ, Iveta: Deformácia materiálu pod obrobeným povrchom pri výrobe dier vŕtaním do austenitickej nehrdzavejúcej ocele / - 2011. In: Chemické listy: Material in Engineering Practice. Vol. 105, no. 16 (2011), p. s600-s602. - ISSN 0009-2770
 • PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - JURKO, Jozef: Testovanie klinoptilolitu ako sorbenta oxidov dusíka z výfukových plynov spaľovacích motorov / - 2011. In: Chemické listy: Material in Engineering Practice. Vol. 105, no. S (2011), p. 609-611. - ISSN 0009-2770
 • GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - MALIK, Jozef - PANDA, Anton - JURKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef: Dependence of Pressure Die Casting Quality on Die Casting Plunger Velocity Inside a Filling Chamber of a Pressure Die Casting Machine / - 2012. In: Advanced Science Letters. Vol. 14, no. 1(2012), p. 499-502. - ISSN 1936-6612
 • JURKO, Jozef - PANDA, Anton - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - PANDOVÁ, Iveta: Study on cone roller bearing surface roughness improvement and the effect of surface roughness on tapered roller bearing service life / - 2016. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 82, no. 5-8 (2016), p. 1099-1106. - ISSN 0268-3768
 • HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan - KUŠNEROVÁ, Milena - MITAĽOVÁ, Zuzana - PANDA, Anton - TEMUCIN, Tolga: Method of determination of enthalpy and entropy for the technology of laser cutting / - 2016. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 47, no. 5-6 (2016), p. 452-461. - ISSN 0933-5137
 • VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - HLAVATÝ, Ivo - GRZNÁRIK, Radovan - KUŠNEROVÁ, Milena - MITAĽOVÁ, Zuzana - PANDA, Anton: A new approach for the determination of technological parameters for hydroabrasive cutting of materials / - 2016. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 47, no. 5-6 (2016), p. 462-471. - ISSN 0933-5137
 • PANDA, Anton - DYADYURA, Kostiantyn - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - ZAJAC, Jozef - MODRÁK, Vladimír - PANDOVÁ, Iveta - VRÁBEL, Peter - NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ema - PAVELEK, Zdeněk: Manufacturing technology of composite materials-principles of modification of polymer composite materials technology based on polytetrafluoroethylene / - 2017. In: Materials. Vol. 10, no. 4 (2017), p. 1-20. - ISSN 1996-1944
 • VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - KOPAL, Ivan - PALKOVÁ, Zuzana - KUŠNEROVÁ, Milena - PANDA, Anton - ŠEPELÁK, Vladimír: Identification of Upper and Lower Level Yield strength in Materials / - 2017. In: Materials. Vol. 10, no. 9 (2017), p. 1-20. - ISSN 1996-1944
 • PANDA, Anton - OLEJÁROVÁ, Štefánia - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta: Monitoring of the condition of turning machine bearing housing through vibrations / - 2018. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 97, no. 1-4 (2018), p. 401-411. - ISSN 0268-3768
 • PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - KUŠNEROVÁ, Milena - PALKOVÁ, Zuzana: Use of sorption of copper cations by clinoptilolite for wastewater treatment / - 2018. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : MDPI Roč. 15, č. 7 (2018), s. 1-12 [print]. - ISSN 1661-7827
 • KUŠNEROVÁ, Milena - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - KMEC, Ján - ŘEPKA, Michal - DANEL, Roman - PANDA, Anton - PALKOVÁ, Zuzana: The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber / - 2019. In: Measurement Science Review : Journal of Institute of Measurement Science of Slovak Academy of Sciences. - Bratislava (Slovensko) : Ústav merania Roč. 19, č. 2 (2019), s. 53-60 [online]. - ISSN 1335-8871 (online)
 • HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan - KUŠNEROVÁ, Milena - KMEC, Ján - PALKOVÁ, Zuzana - KOPAL, Ivan - KRMELA, Ján - PANDA, Anton: Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials / - 2019. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik = Materials Science and Engineering Technology. - Wenheim (Nemecko) : Wiley-VCH Roč. 50, č. 5 (2019), s. 635-645 [print]. - ISSN 0933-5137
 • PANDA, Anton - NAHORNYI, Volodymyr - PANDOVÁ, Iveta - HARNIČÁROVÁ, Marta - KUŠNEROVÁ, Milena - VALÍČEK, Jan - KMEC, Ján: Development of the method for predicting the resource of mechanical systems / - 2019. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - Berlin (Nemecko) : Springer International Publishing AG Roč. 105, č. 1-4 (2019), s. 1563-1571 [print, online]. - ISSN 0268-3768
 • PANDA, Anton - NAHORNYI, Volodymyr - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - PANDOVÁ, Iveta - BORZAN, Cristina - CEHELSKÝ, Samuel - ANDROVIČ, Lukáš - HAKAN, Tozan - KUŠNEROVÁ, Milena: Application of Cardio – forecasting for evaluation of human – operator performance / - 2020. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 1 (2020), s. [1-12] [print, online]. - ISSN 1661-7827
 • VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - KUŠNEROVÁ, Milena - ŠAJGALÍK, Michal - KMEC, Ján - KOPAL, Ivan - PANDA, Anton - PALKOVÁ, Zuzana: Reverse reconstruction of surface topography from residual stress after chip‐forming machining of the material / - 2020. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik = Materials Science and Engineering Technology. - Wenheim (Nemecko) : Wiley-VCH Roč. 51, č. 5 (2020), s. 579-585 [print, online]. - ISSN 0933-5137
 • PANDOVÁ, Iveta - RIMÁR, Miroslav - PANDA, Anton - VALÍČEK, Jan - KUŠNEROVÁ, Milena - HARNIČÁROVÁ, Marta: A study of using natural sorbent to reduce iron cations from aqueous solutions / - 2020. In: International Journal of Environmental Research and Public Health = IJERPH : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 17, č. 10 (2020), s. 1-17 [print, online]. - ISSN 1661-7827

Ocenenia

 • 2010 - Diplom rektora - Zachodnia Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Jana Pawla II z siedziba w Zielonej Górze za wybitne zaslugi w rozwiazywaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych i do praktyrowania.
 • 2011 - Ocenenie riaditeľa - Institut badaň i expertyz naukowych, Gorzów Wlkp., dla rozwoju wspólpracy miedzynarodowej
 • 2012 - Ocenenie riaditeľa - Institut badaň i expertyz naukowych, Gorzów Wlkp., za zaslugi podejmowaniu wspólnych projektów badawczych
 • 2013 - Ďakovný list dekana Fakulty výrobných technológií za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v pedagogickej a vedecko – výskumnej činnosti
 • 2013 - Pamätná medaila udelená dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove z príležitosti životného jubilea
 • 2014 - Ďakovný list dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za projekty VEGA, KEGA, APVV
 • 2015 - Ďakovný list a finančné ohodnotenie dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove členovi vedeckého tímu OV 14. strojárstvo „Advanced Manufacturing Technologies Research Team“
 • 2016 - Ďakovný list a finančné ohodnotenie dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za prínos pre rozvoj FVT TUKE so sídlom v Prešove v publikačnej činnosti za rok 2016
 • 2017 - Pamätný list dekana Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove pri príležitosti 25. výročia založenia FVT TUKE so sídlom v Prešove (6.10.2017)
 • 2018 - Ďakovný list Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre za darovanie vyžiadanej publikácie/knihy: Anton Panda: Automobilová výroba od vývoja k sériovej výrobe (16.2.2018)