KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Peter Pavol Monka

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., Ing.- Paed. IGIP

Profesor

 • peter.pavol.monka@tuke.sk
 • +421 55 602 6316
konzultačné hodiny
Pondelok 14:30 – 16:00

Curriculum Vitae

 • 1984 - 1986Operátor montážnej linky servomotorov MODACT (ZPA Dukla, š.p. Prešov, Slovensko, Obchod / sektor: priemysel)
 • 1986 - 1990Ing. Štúdium (ISCED úroveň 3 - Technická univerzita v Košiciach, Slovensko - štátna skúška a obhajoba dizertačnej práce v oblasti povrchovej úpravy laserom)
 • 1990 - 1991Operátor robotizovanej zváracej bunky (Stavovýroba, š.p. Prešov, Slovensko, Podnik / sektor: priemysel)
 • 1992 - 1993Manažér obchodného strediska (SD-OPR s.r.o. Prešov, Slovensko, Podnikanie / sektor: obchod)
 • 1993 - 1994Manažér prototypovej dielne / vývojový inžinier (VĽAD, v.d. Prešov, Slovensko, Obchod / sektor: automobilový priemysel)
 • 1994 - 2020Vedec a prednášajúci (Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, Slovensko, Obchod / sektor: univerzita)
 • 1997 - 1999Pedagogické štúdium pre výučbu technických predmetov na stredných školách
 • 1999 - 2002Doktorandské štúdium (ISCED úroveň 8 - Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, Slovensko - doktorská štátna skúška a obhajoba dizertačnej práce v oblasti optimalizácie výrobných technológií)
 • 2003 - 2004Vysokoškolské pedagogické štúdium podľa európskych štandardov (ISCED úroveň 5 - Technická univerzita v Košiciach, Slovensko)
 • 2005 - 2007WIFI - Personálne a finančné riadenie (ISCED úroveň 4 - Inštitút pre hospodársku podporu rakúskej obchodnej komory, Viedeň, Rakúsko)
 • 2004 - 2008Habilitačné konanie (Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, Slovensko - Habilitačná prednáška a obhajoba práce v oblasti procesného plánovania z hľadiska ekonomických a technologických kritérií)
 • 2006 - 2010Prednášajúci (Technologický inštitút v Dubnici, Dubnica nad Váhom, Slovensko, Obchod / sektor: univerzita)
 • 2007 - 2020Expert na projekty EÚ a národné projekty v oblasti počítačových vied aplikovaných v priemysle (Regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Prešove, Slovensko, Podnikanie / sektor: Poradenstvo)
 • 2008 - 2008Štúdia podnikového manažmentu (ISCED úroveň 4 - EBC * L skúšobné stredisko Slovenskej obchodnej komory Trnava, Slovensko - úroveň A - základné podnikateľské kompetencie)
 • 2012 - 2020Tajomník pracovnej skupiny 14 Strojné inžinierstvo akreditačného výboru - poradný orgán Ministerstva školstva SR, podnikanie / sektor: vysokoškolské vzdelávanie)
 • 2013 - 2013Medzinárodný inžiniersky pedagóg (ISCED úroveň 5 - Medzinárodná spoločnosť pre inžinierske vzdelávanie IGIP, IGIP Registračné číslo: SK-107 - Kompetencie v inžinierskej pedagogike)
 • 2012 - 2020Vymenovacie konanie titul prof. (Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach - prednáška a obhajoba dlhodobej práce v oblasti rozvoja trendov v plánovaní technologickej výroby)

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Výskumné a inovačné aktivity v oblasti progresívnych technológií

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Projektovanie nástrojov a prípravkov
 • Priemyselné trendy výrobného náradia
 • Informačné systémy vo výrobných technológiách

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Priemyselné trendy výrobného náradia
 • Informačné systémy vo výrobných technológiách

INÉ AKTIVITY:

Samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA 087TUKE-4/2015 Obsahová integrácia znalostí a prakticky orientovaných zručností v študijnom odbore Výrobné technológie
 • VEGA 1/0614/15 Výskum a optimalizácia stratégií aditívnej výroby kovových tvarovo zložitých súčiastok s ohľadom na ich mechanické vlastnosti, mikroštruktúru, kvalitu povrchu a presnosť dosiahnutých rozmerov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov
 • OP VVV: Centrum pre výskum pokročilých mechatronických systémov, číslo projektu: CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_019 / 0000867 - Čiastočný výskumný program VP3 „Kvapalinové systémy“, VŠT - TU Ostrava, obdobie projektu 2018 - 2022, Donor: Európsky regionálny rozvojový fond (spoluriešiteľ)
 • KEGA 007TUKE-4/2018: Implementácia inovatívnych prístupov k vzdelávaciemu procesu v oblasti počítačovej pomoci pri navrhovaní sofistikovaných výrobkov vhodných na výrobu aditívnymi technológiami, TU v Košiciach, projektové obdobie 2018 - 2020, Donor: Agentúra pre financovanie kultúry a vzdelávania, Ministerstvo školstva SR (spoluriešiteľ)
 • APVV-18-0490: Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho prúdu vody na materiál, TU v Košiciach, projektové obdobie 2018 - 2022, Donor: Slovenská agentúra pre výskum a vývoj (spoluriešiteľ)

Členstvá

 • Vedecká rada Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach
 • International Editorial Board member of journal „Naše more“ ISSN 0469-6320 indexovaný v databáze Scopus
 • Editorial Board member of journal „MM Science“ ISSN 1803-1269 indexovaný v databáze Scopus
 • Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni
 • Vědecká rada Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

Významné publikácie

 • MONKA, Peter Pavol: Projektovanie prípravkov - 1. vyd. - Praha : Associace RISE - 2015. - 146 p.. - ISBN 978-80- 87670-14- 9.
 • MONKA, Peter Pavol: Projektovanie rezných nástrojov - 1. vyd. - Praha : Associace RISE - 2015. - 140 p.. - ISBN 978-80- 87670-15- 6.
 • MONKA, Peter Pavol - MONKOVÁ, Katarína - BALARA, Milan - HLOCH, Sergej - REHOR, Jan - ANDREJ, Andrej - ŠOMŠÁK, Matej: Design and experimental study of turning tools with linear cutting edges and comparison to commercial tools In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 85, no. 9-12 (2016), p. 2325–2343. - ISSN 0268-
  3768
 • MONKOVÁ, Katarína - MONKA, Peter Pavol - HLOCH, Sergej: Inverse Processing of Undefined Complex Shape Parts from Structural High Alloyed Tool Steel In: Advances in Mechanical Engineering. Vol. 2014 (2014), p. 1-11. - ISSN 1687-8140
 • MONKOVÁ, Katarína - MONKA, Peter Pavol: Newly Developed Software Application for Multiple Access Process Planning In: Advances in Mechanical Engineering. P. 39071-39071. - ISSN 1687-8132

Ocenenia

 • 2012 - Pamätná medaila dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
 • 2007 - Pamätná medaila dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
 • 2006 - Pamätná medaila Technickej univerzity v Košiciach
 • 2006 - Ďakovný list dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
 • 2002 - Pamätná medaila dekana FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach