KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Jozef Zajac

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

profesor, dekan

Bayerova 1, č. dv. 106

 • jozef.zajac@tuke.sk
 • +421 55 602 6457

Curriculum Vitae

 • 1987 - 1992výskumný pracovník, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1993 - 1995odborný asistent, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1995 - 1996vymenovaný za vedúceho katedry výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach
 • 1996 - 1998Obchodný manažér, CIMCOOL EUROPE, B.V.
 • 1999 - 2002Expert na procesy brúsenia, CIMCOOL EUROPE, B.V.
 • 2003 - 2013Vedúci katedry výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2004 - 2008docent, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2005 - 2014Komisár pre kvalitu TUKE, Technická univerzita v Košiciach
 • 2008 - 2021profesor, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2013 - 2021dekan, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobné technológie
 • Strojárstvo
 • Tribológia
 • Vysokorýchlostné obrábanie
 • Fluid manažment

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Výrobné technológie I
 • Výrobné technológie II
 • Transfer inovácií a technológií
 • Racionalizácia a inovácia výroby
 • Technológia konštrukcií

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Tribológia a tribotechnika v modernej výrobe

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0080/20 Výskum vplyvu vysokorýchlostných a vysokoposuvových technológií trieskového obrábania na integritu povrchových vrstiev ťažkoobrobiteľných materiálov (vedúci projektu)
 • 014TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby
 • 025TUKE-4/2018 Transfer nových prístupov výučby technologicky orientovaných predmetov a implementácia výučby v podmienkach praxe pre súčasné potreby slovenského priemyslu (vedúci projektu)
 • APVV-15-0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS (2015 - 2020). (vedúci projektu)
 • APVV-15-0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení (2015 - 2020). (spoluriešiteľ)
 • KEGA 042TUKE - 4/2015 Implementácia vedomostí z oblastí inovačných technológií do procesu modernizácie technologicky orientovaných predmetov v študijnom odbore výrobné technológie (2015 - 2017). (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania (2016 - 2019). (vedúci projektu)
 • H2020 - Development of ‘Less than Wagon Load’ transport solutions in the Antwerp Chemical cluster (spoluriešiteľ)
 • riešenie projektu EŠIF: „Cykloidný mechatronický systém“, kód projektu v ITMS2014+: 313012T041, aktivita č.3: Etapa 1 - Analýza a verifikácia softvérových produktov pre správu konštrukčnej a technologickej dokumentácie. Etapa 2 - Kreovanie virtuálnych prototypov pre simuláciu cykloidného mechatronického systému s využívaním prvkov reverzného inžinierstva. Pracovná pozícia v personálnej matici a rozpočte projektu – garant VAV činnosti
 • riešenie projektu EŠIF: „Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených na TUKE“ kód projektu v ITMS2014+: 313011W554.
 • riešenie projektu so ŠF EÚ: Vývoj a implementácia experimentálnych simulačných metód pre optimalizáciu procesov na technologických pracoviskách. ITMS kód projektu: 26220220125. V rámci aktivity 4. zabezpečenie potrebnou informovanosťou o projekte na pracovisku riešiteľa, voči odbornej aj ostatnej verejnosti, aktualizácií a správy web stránky projektu, prípravy organizácií, vedenia a garancii vedeckej konferencie ohľadom desiminácie výsledkov projektu.
 • riešenie projektu so ŠF EÚ: „CVD-PLUS“ číslo projektu 2622022160 – tvorba modulárneho železničného dopravného systému vrátane aplikovaného výskumu prvkov IT technológii na danom systéme.
 • riešenie projektu so ŠF EÚ: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS kód Projektu: 26220220182 V rámci aktivity 3.3 - Pilotné projekty v odbore Strojárstvo, zodpovedný pracovník za oblasti riadenie kvality počítačovej podpory a tvorbu nástrojov a prípravkov pre aplikáciu technológií vodného prúdu.
 • riešenie projektu so ŠF EÚ: „Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE“ - ITMS projektu: 26110230093. Príprava študijných materiálov a realizácia metód od študijných programov pre ich zatraktívnenie a v rámci aktivity 3.3 - program vzdelávania a zvyšovania počtu doktorandov na TUKE,
 • riešenie projektu so ŠF EÚ: Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí (Kód ITMS projektu: 26110230086). Expert č. 94 pre oblasť výskumu 14, definovanie profilu absolventa vypracovanie odporúčaného študijného plánu, výber profilových predmetov štúdia v rámci aktivity 2.1. Aktívna spolupráca TUKE so súkromným sektorom zameraná na potreby praxe
 • riešenie projektu so ŠF EÚ: Kompetenčné centrum znalostných technológii pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, ITMS kód projektu: 26220220155. Riešenie úloh, súvisiacich s výskumom a vývojom znalostných technológii pre inovácie výrobných systémov v rámci aktivity 2.1.

Zahraničné pobyty

 • Rôzne typy prednáškových pobytov v rámci programu CEEPUS

Členstvá

 • Člen vedeckých rád TUKE, TUAD Trenčín, FVT TUKE, SjF TUKE, SjF STU Bratislava, SjF ŽU Žilina, FM PU v Prešove, čestný člen FS VŠB-TU Ostrava
 • Člen predsedníctva KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a podpredseda komisie č. 2
 • Člen Rady pre technické vedy APVV
 • Člen Komisie pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady SR
 • Člen Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Národnej rady SR
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukrajina, ISSN 2312-2498

Patenty

 • Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení
  patentový spis SK 288529 B6. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 3 s. [PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta]
 • Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov patentový spis SK 288527 B6. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 5 s.
  [PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta]
 • Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov patent č. 288304 : Vestník ÚPV SR č.: 102015Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 3 s..
  [MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef]
 • Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov
  patentový spis č. 288324 : Vestník ÚPV SR 012016. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 5 s.
  [PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef]
 • Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch patent č. dokumentu 288408. Banská Bystrica : ÚPV SK - 2016. - 4 s.
  [MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal]
 • Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch patentový spis SK 288533 B6. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s.
  [MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - AMBROZY, Martin - ANDREJKO, Peter]

Významné publikácie

 • [ADC] NOVOTNÝ, Ladislav - ABREU, Hamilton Ferreira Gomes - ZAJAC, Jozef - BÉREŠ, Miloslav: Imperfections generation in finite element models of welding. In: Science and Technology of Welding and Joining. Vol. 23, no. 2 (2018), p. 148-157. - ISSN 1362-1718.
 • [ADC] IVANOV, Vitalii - MITAĽ, Dušan - KARPUS, Vladyslav - DEHTIAROV, Ivan - ZAJAC, Jozef - PAVLENKO, Ivan - HATALA, Michal: Numerical simulation of the system "fixture-workpiece" for lever machining. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 91, no. 1-4 (2017), p. 79-90. - ISSN 0268-3768.
 • [ADC] PANDA, Anton - DYADYURA, Kostiantyn - VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - ZAJAC, Jozef - MODRÁK, Vladimír - PANDOVÁ, Iveta - VRÁBEL, Peter - NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ema - PAVELEK, Zdeněk: Manufacturing technology of composite materials – principles of modification of polymer composite materials technology based on polytetrafluoroethylene. In: Materials. Vol. 10, no. 4 (2017), p. 1-20. - ISSN 1996-1944.
 • [ADC] MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef - MICHALIK, Peter - MITAĽ, Dušan - DUPLÁK, Ján - GAJDOS, Stanislav: Study of Surface Roughness of Machined Polymer Composite Material. In: International Journal of Polymer Science. Vol. 2015 (2015), p. 1-6. - ISSN 1687-9422.
 • [ADC] VALIČEK, Jan - HARNICAROVA, Marta - ÖCHSNER, A - MITAĽOVÁ, Zuzana - KUSNEROVA, Milena - TOZAN, Hakan - MICHENKA, Vit - ŠEPELÁK, .V - MITAĽ, Dušan - ZAJAC, Jozef: Quantifying the mechanical properties of materials and the process of elastic-plastic deformation under external stress on material. In: Materials. Vol. 8, no. 11 (2015), p. 7401-7422. - ISSN 1996-1944.
 • [ADC] MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - MITAĽ, Dušan - FEČOVÁ, Veronika: Monitoring surface roughness of thin-walled components from steel C45 machining down and up milling. In: Measurement. Vol. 58 (2014), p. 416-428. - ISSN 0263-2241.
 • [ADM] ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - DUPLÁK, Ján - DUPLÁKOVÁ, Darina - STERANKA, Jozef: Experimental High Speed Milling of the Selected Thin -Walled Component. In: TEM Journal. Vol. 6, no. 4 (2017), p. 678-682. - ISSN 2217-8309.
 • [ADM] MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - FABIANOVÁ, Jana - MITAĽ, Dušan: The study of the surface quality of the thin wall bearing units to rolls roller seats pipe conveyor. In: Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 11, no. 2 (2017), p. 192-197. - ISSN 2080-4075.
 • [ADM] MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - DUPLÁK, Ján - MITAĽ, Dušan: Comparison of programming production of thin walled parts using different CAM systems. In: MM Science journal. Vol. 2016, no. 10 (2016), p. 1056-1059. - ISSN 1803-1269.
 • [ADM] MITAĽOVÁ, Zuzana - HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan - KUŠNEROVÁ, Milena - ZAJAC, Jozef: Statistical evaluation of impact of technological factors on surface texture of WPC composites. In: Materiale plastice. Vol. 52, no. 3 (2015), p. 325-329. - ISSN 0025-5289.
 • [ADM] MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Programming CNC Machines using CAM Software. In: Advanced Science Letters. Vol. 19, no. 2 (2013), p. 369-373. - ISSN 1936-6612.
 • [AAB] HAVRILA, Michal - ZAJAC, Jozef - BRYCHTA, Josef: Top trendy v obrábaní: 1. časť - obrábané materiály. 1. vyd - [Žilina : MEDIA/ST], - 2006. - 202 s. - ISBN 80-968954-2-7.
 • [BAB] ZAJAC, Jozef - ČEP, Róbert: Top trendy v obrábaní: 2. časť - nástrojové materiály. 1. vyd - [Žilina: MEDIA/ST], - 2006. - 193 s. - ISBN 80-968954-2-7.
 • [AAB] VASILKO, Karol - HAVRILA, Michal - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - MÁDL, Ján - ZAJAC, Jozef: Top trendy v obrábaní: 3. časť - technológia obrábania. Žilina : MEDIA/ST - 2006. - 214 s. - ISBN 80-968954-2-7.
 • [AAB] PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta - ZAJAC, Jozef: Vývoj, výroba a overenie nových výrobkov pre automobilový priemysel. 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2009. - 68 s. - ISBN 978-80-553-0149-5.
 • Zajac, J., Duplak, J., Duplakova, D., Cizmar, P., Olexa, I., & Bittner, A. (2020). Prediction of Cutting Material Durability by T= f (vc) Dependence for Turning Processes. Processes, 8(7), 789.
 • Petruška, O., Zajac, J., Dupláková, D., Simkulet, V., Duplák, J., & Botko, F. (2020). Effect of glass and carbon fibres on the compressive and flexural strength of the polymer concrete composite. Advances in Production Engineering & Management, 15(4), 441-452.
 • Murčinková, Z., Živčák, J., & Zajac, J. (2020). Experimental study of parameters influencing the damping of particulate, fibre-reinforced, hybrid, and sandwich composites. International Journal of Materials Research, 111(8), 688-697.
 • Mitalova, Z., Mital, D., Botko, F., Litecká, J., Zajac, J., Harnicarova, M., & Valicek, J. (2020). Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry. BioResources, 15(2), 2483-2494.
 • Poklemba, R., Duplakova, D., Zajac, J., Duplak, J., Simkulet, V., & Goldyniak, D. (2020). Design and Investigation of Machine Tool Bed Based on Polymer Concrete Mixture. International Journal of Simulation Modelling (IJSIMM), 19(2).
 • Novotný, L., Béreš, M., de Abreu, H. F. G., Zajac, J., & Bleck, W. (2019). Thermal analysis and phase transformation behaviour during additive manufacturing of Ti–6Al–4V alloy. Materials Science and Technology, 35(7), 846-855.
 • Petruška, O., Zajac, J., Molnár, V., Fedorko, G., & Tkáč, J. (2019). The effect of the carbon fiber content on the flexural strength of polymer concrete testing samples and the comparison of polymer concrete and U-shaped steel profile damping. Materials, 12(12), 1917.
 • Novotný, L., Abreu, H. F. G. D., Zajac, J., & Béreš, M. (2018). Imperfections generation in finite element models of welding. Science and Technology of Welding and Joining, 23(2), 148-157.
 • Panda, A., Dyadyura, K., Valíček, J., Harničárová, M., Zajac, J., Modrák, V., ... & Pavelek, Z. (2017). Manufacturing technology of composite materials—principles of modification of polymer composite materials technology based on polytetrafluoroethylene. Materials, 10(4), 377.
 • Ivanov, V., Mital, D., Karpus, V., Dehtiarov, I., Zajac, J., Pavlenko, I., & Hatala, M. (2017). Numerical simulation of the system “fixture–workpiece” for lever machining. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91(1), 79-90.
 • Valíček, J., Harničárová, M., Öchsner, A., Hutyrová, Z., Kušnerová, M., Tozan, H., ... & Zajac, J. (2015). Quantifying the mechanical properties of materials and the process of elastic-plastic deformation under external stress on material. Materials, 8(11), 7401-7422.
 • Hutyrová, Z., Zajac, J., Michalik, P., Mitaľ, D., Duplák, J., & Gajdoš, S. (2015). Study of surface roughness of machined polymer composite material. International Journal of Polymer Science, 2015.
 • Michalik, P., Zajac, J., Hatala, M., Mital, D., & Fecova, V. (2014). Monitoring surface roughness of thin-walled components from steel C45 machining down and up milling. Measurement, 58, 416-428.

Ocenenia

 • 2010 - TOP manažér kvality roku 2010, udelený ÚNMaS SR
 • 2017 - udelenie čestného doktorátu Dr. h. c.- Štátna univerzita v Sumy (Ukrajina)
 • 2018 - udelenie čestného doktorátu Dr. h. c. – Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne