KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Sergej Hloch

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.

profesor, riaditeľ ústavu progresívnych technológií

 • sergej.hloch@tuke.sk
 • +421 55 602 6463
konzultačné hodiny
9:30 – 11:00

Curriculum Vitae

 • 1996 - 2001Ing. - Vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné strojárstvo
 • 2001 - 2004PhD. - v odbore Strojárske technológie a materiály
 • 2008 - 2015docent v študijnom odbore Výrobné technológie
 • 2015 - 2021profesor v študijnom odbore Výrobné technológie

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Grécky jazyk

Vedecká orientácia

 • Výskum technológie vodného prúdu
 • História vedy
 • Filozofia

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Progresívne výrobné technológie

INÉ AKTIVITY:

 • Samostatné vedecké prednášky mimo bežných predmetov štúdia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • Spoluriešiteľ na projekte Tunelu Branisko (prevádzkový poriadok) 2003
 • VEGA 1/4157/07 Nelineárne matematické modelovanie a vibrodiagnostika progresívnych technologických procesov pri delení ťažkoobrábateľných materiálov pomocou DoE a Taguchiho dizajnu (2007) (vedúci projektu)
 • 2004 IVF Small Project – Manažnemt výrobných systémov (spoluriešiteľ)
 • 2005 – príprava a implementácia Small Project – Nové trendy v prevádzke technologických systémov
 • 2006 – zodpovedný riešiteľ inštitucionálnej úlohy 4/2006 na FVT TUKE
 • 2007 – participácia na implementácii projektu Central European Regions Cluster for Energy from Renewables NETwork
 • 2007 – príprava projektu „Podpora zvýšenia kvalifikácie a povedomia v špičkových technológiách pomocou 2D a 3D počítačovej simulácie a modelovania a použitie inovačných prístupov na zlepšenie konkurencieschopnosti v textilnom sektore“
 • 2008 – Zapojenie sa do vedeckých projektov a prednáškovej činnosti na základe schváleného projektu RRC/03/2010; podpora vedy a výskumu v Moravskoslezkém kraji
 • 2008 – vypracovanie projektu „Rozvoj ekovýroby a konkurencieshopnosti v Gelnickom okrese zhodnotením surovín z káblových odpadov“ pre firmu Vamax-x, s.r.o., Gelnica v rámci operačného programu koncurencieschopnosť a hospodársky rast
 • 2009 – Racionalizácia výroby foriem pre vstrekovanie plastov v Prvej prešovskej nástrojárni, s.r.o. pomocou technológie delenia vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom
 • 2009 – príprava a vypracovanie projektu „Výskum a vývoj automatického kotla na štiepku“, schválený pod číslom VMSP-P- 0103-09 (Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV)
 • 2009 – zodpovedný riešiteľ projektu „Zvýšenie kvality edukácie, výskumu a vývoja na Fakulte výrobných technológiách TUKE zriadením alternatívnych foriem odborných knižníc a overenie pôsobenia Informačného centra pre výskum a vývoj v regióne Prešova“ č. 029- 006TUKE-8/2008
 • VEGA 1/0972/11 Štúdium fenoménu interakcie hydroabrazívneho prúdu s materiálom pomocou vibrácií a akustickej emisie (vedúci projektu)
 • 2013 – riešiteľ v medzinárodnom projekte Biotribológia dentálnych materiálov (University of Salerno)
 • 2013 – Zodpovedný riešiteľ projektu aplikovaného výskumu APVV 0207-12 - Hydromon
 • 2013 – riešiteľ v medzinárodnom projekte OrtoFlex - Flexible manufacturing of customized spinal orthoses financovaný EU, IPA IIIc grantovou schémou (J.J. Strossmayer University of Osijek)
 • 2012 – 2014 – riešiteľ v projekte OPVK Integrita – Systém vzdelávaní pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství – integrity povrhu (Západočeská univerzita v Plzni)
 • 2015 – zodpovedný riešiteľ medzinárodného vedeckého multidisciplinárneho projektu WORTH 15_PA07-C1 Pulsating water jet as an orthopaedic technique without thermal and mechanical damage of large joints with minimal traumatizing impact on patient (http://worth.webnode.sk/)
 • MŠMT - OP DMS Inovatívne a aditívne výrobné technológie (spoluriešiteľ)
 • OPVV - Veda bez hraníc – seniorský výskumníci (spoluriešiteľ)
 • ME4CataLOgue (Strojárske inžinierstvo pre katalóg) - chorvátsky katalóg vedomostí, zručností a kompetencií pre štúdium strojárstva (bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy) na základe výsledkov vzdelávania (spoluriešiteľ)
 • Medzinárodný vyšehradský fond – Small project (vedúci projektu)
 • RRC/06/2016 Pulzujúci vodný prúd - nový chirurgický nástroj (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0096/18 Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu materiálov (vedúci projektu)
 • APVV-17-0490 Detekcia erózneho účinku pulzujúceho vodného prúdu na materiál (vedúci projektu)
 • GAČR Integrita a štruktúra materiálu v ranných štádiách počas interakcie pulzujúceho vodného prúdu (vedúci projektu)

Zahraničné pobyty

 • 2016 3. pozvaná / hlavná prednáška - medzinárodná konferencia o aplikácii dynamiky tekutín / ICAFD 2016 / indický technologický inštitút Dhanbad / India
 • 2016 Pozvaná prednáška: Technológia vodného prúdu na Indickom technologickom inštitúte Kolkata / Dhanbad / Ranchi.
 • 2016 TU Delft vyžiadaná hlavná prednáška na 28. Medzinárodnej konferencii spoločnosti medicínskych inovácií a technológie - Konferencia DMD / SMIT 2016 v TU Delft / Holandsko
 • 2016 Pozvaná prednáška pre doktorandov. / Strojnícka fakulta / Univerzita JJ Strossmayera Osijek / Chorvátsko
 • 2015 Pozvaná hlavná prednáška - konferencia TEAM / Belehrad / Srbsko
 • 2014 Pozvaná prednáška s názvom "Čo dáva vede dôležitosť, alebo veda nie je stav, je to voľba ..." Konferencia ME4catalogue 2014 na Fakulte strojárstva / JJ Strossmayer University Osijek / Chorvátsko
 • 2013 Pozvaná prednáška: Prečo robiť vedu a výskum, Institut Geoniky, AV ČR, v.v.i
 • 2013 – University of Salerno – pozvaná prednáška (Water Jet Cutting of (Bio)Materials
 • 2013 – ERASMUS - Učiteľská mobilita na Marmara University, Istanbul, Turecko
 • 2012 – ERASMUS - Učiteľská mobilita na Marmara University, Istanbul, Turecko
 • 2012 – Prednáška na konferencii TEAM 2012 (Udelenie ceny za najlepšiu prezentáciu)
 • 2011 – Prednáškový pobyt. AWJ Technology in Theory, Science and Practice Part II. ("Options, such abrasive waterjet technology can be usefully applied are often limited only by human imagination") Miesto Slavonski Brod, Strojarski fakultet Mechanical Engineering Faculty, prednáškový pobyt na Mechanical Engineering Faculty, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorvátsko). Mobilita CEEPUS - Freemover.
 • 2010 - Zapojenie sa do vedeckých projektov a prednáškovej činnosti na základe schváleného projektu RRC/03/2010 z MSK na "podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezkém kraji.
 • 2010 - Študijný a prednáškový pobyt na MECHANICAL ENGINEERING FACULTY, " Current state of Abrasive Water Jet Technology in Theory, Science and Practice" v Slavonskom Brode v Chorvátsku
 • 2007 - Dvojtýždňový študijný pobyt spojený s prednáškou „Aplikácia plánovaných experimentov v technológii vysokorýchlostného hydroabrazívneho prúdu“ na Inštitúte Geonika AV ČR Ostrava a s výkonom experimentov podľa plánovaných experimentov v technológii pulzného vodného prúdu.
 • 2006 - Študijný a prednáškový pobyt na Hornicko-Geologické fakulte, Institut fyziky – oddelení kapalinového paprsku VŠB-TU v Ostrava (ČR).
 • 2002 - Týždňový študijný pobyt spojený prednáškou „Delenie materiálov vodným prúdom“ a prípravou IQN projektu „Technológie nových materiálov, TFH Wildau, Nemecko.
 • 2018 - Pozvaná prednáška, Technological modification of ultrasonic pulsed water jet for medical application /Istanbul Medipol University/ Simulation of Business V.1 Industry and Health
 • 2018 - Pozvaná prednáška, German Engineering Society (www.vdi.de) ročné vianočné stretnutie v Lorrachu
 • 2020 - Prednáškový pobyt, výučba doktorandov, Metodológia vedecko výskumnej práce, J.J. Strossmayer University in Osijek, Croatia
 • 2020 - Pozvaná prednáška, Jet D’eau traitement des surfaces, UTBM : University of Technology at Belfort and Montbéliard
 • 2021 - Pozvaná prednáška, Utilization of the Water hammer Effect for Controlled Erosion of Bone Cement by a Liquid Jet, Winter CIRP-meeting, Paris

Členstvá

 • HR | Hrčak - Tehnički vjesnik / Technical Gazette
 • CZ | TRANSACTIONS of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series
 • SK | Mediast - Strojárstvo/Strojírenství
 • TR | Journal of Naval Science and Engineering
 • PL | Advances in Science and Technology. Research Journal
 • SAV - Externý člen vedeckej rady Ústavu materiálového výskumu SAV
 • TUKE - Člen vedeckej rady Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
 • Člen panelu pre hodnotenie projektov (The National Center of Scientific and Technical Evaluation - Kazakhstan)

Patenty

 • - CZ305547-B Method for determining constant of hydro-abrasive cutting materials, Assignee: USTAV GEONIKY AV CR VVI, Inventor(s): BOROVICKA A; HLAVACEK P; HLOCH S; et al., Derwent Primary Accession Number: 2015-790732
 • - EP2409812-A1 Method for determining process parameters for abrasive waterjet cutting of e.g. steel, involves calculating required data provided with basic optimized input values as process parameters, and technical behavior of cut VALICEK J; BOROVICKA A; HLOCH S; et al
 • - US2012022839-A1 Method for determining process parameters for abrasive waterjet cutting of e.g. steel, involves calculating required data provided with basic optimized input values as process parameters, and technical behavior of cut VALICEK J; BOROVICKA A; HLOCH S; et al
 • - CZ200800829-A3 Liquid flow modulations generating method, involves exhibiting oscillations of friction with surface of solids, and adjusting resonant frequency by changing geometry of space filled with pressurized liquid and/or changing pressure of fluid KUSNEROVA M, VALICEK J, HLAVACEK P, HLOCH S

Významné publikácie

 • 1. Srivastava, M., Nag, A., Chattopadhyaya, S., Hloch, S. Standoff distance in ultrasonic pulsating water jet (2021) Materials, 14 (1), art. no. 88, pp. 1-18.
 • 2. Srivastava, M., Nag, A., Krejčí, L., Petrů, J., Chattopadhyaya, S., Hloch, S. Effect of periodic water clusters on aisi 304 welded surfaces (2021) Materials, 14 (1), art. no. 210, pp. 1-12.
 • 3. Nag, A., Hloch, S., Dixit, A.R., Pude, F. Utilization of ultrasonically forced pulsating water jet decaying for bone cement removal (2020) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 110 (3-4), pp. 829-840.
 • 4. Hloch, S., Srivastava, M., Nag, A., Müller, M., Hromasová, M., Svobodová, J., Kruml, T., Chlupová, A. Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness (2020) Wear, 452-453, art. no. 203278
 • 5. Tripathi, R., Hloch, S., Chattopadhyaya, S., Klichová, D., Ščučka, J., Das, A.K. Application of the pulsating and continous water jet for granite erosion (2020) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 126, art. no. 104209
 • 6. Pexa, M., Mader, D., Čedík, J., Peterka, B., Müller, M., Valášek, P., Hloch, S. Experimental verification of small diameter rollers utilization in construction of roller test stand in evaluation of energy loss due to rolling resistance (2020) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 152, art. no. 107287
 • 7. Tripathi, R., Hloch, S., Chattopadhyaya, S., Klichová, D., Klich, J. Influence of frequency change during sandstone erosion by pulsed waterjet (2020) Materials and Manufacturing Processes, 35 (2), pp. 187-194.
 • 8. Hlavacek, P., Hloch, S., Nag, A., Petru, J., Muller, M., Hromasová, M., Srníček, P. Effect of rotation direction, traverse speed, and abrasive type during the hydroabrasive disintegration of a rotating Ti6Al4V workpiece (2020) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
 • 9. Hloch, S., Nag, A., Pude, F., Foldyna, J., Zeleňák, M. On-line measurement and monitoring of pulsating saline and water jet disintegration of bone cement with frequency 20 kHz (2019) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 147, art. no. 106828
 • 10. Nag, A., Hloch, S., Čuha, D., Dixit, A.R., Tozan, H., Petrů, J., Hromasová, M., Müller, M. Acoustic chamber length performance analysis in ultrasonic pulsating water jet erosion of ductile material (2019) Journal of Manufacturing Processes, 47, pp. 347-356.
 • 11. Srivastava, M., Hloch, S., Gubeljak, N., Milkovic, M., Chattopadhyaya, S., Klich, J. Surface integrity and residual stress analysis of pulsed water jet peened stainless steel surfaces (2019) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 143, pp. 81-92.
 • 12. Hloch, S., Adamčík, P., Nag, A., Srivastava, M., Čuha, D., Müller, M., Hromasová, M., Klich, J. Hydrodynamic ductile erosion of aluminium by a pulsed water jet moving in an inclined trajectory (2019) Wear, 428-429, pp. 178-192
 • 13. Raj, P., Hloch, S., Tripathi, R., Srivastava, M., Nag, A., Klichová, D., Klich, J., Hromasová, M., Muller, M., Miloslav, L., Chattopadhyaya, S., Adamcik, P. Investigation of sandstone erosion by continuous and pulsed water jets (2019) Journal of Manufacturing Processes, 42, pp. 121-130.
 • 14. Srivastava, M., Hloch, S., Krejci, L., Chattopadhyaya, S., Dixit, A.R., Foldyna, J. Residual stress and surface properties of stainless steel welded joints induced by ultrasonic pulsed water jet peening (2018) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 127, pp. 453-462.
 • 15. Hloch, S., Srivastava, M., Krolczyk, J.B., Chattopadhyaya, S., Lehocká, D., Simkulet, V., Krolczy, G.M. Strengthening effect after disintegration of stainless steel using pulsating water jet (2018) Tehnicki Vjesnik, 25 (4), pp. 1075-1079.
 • 16. Lehocká, D., Klich, J., Botko, F., Foldyna, J., Hloch, S., Kepič, J., Kovaľ, K., Krejči, L., Storkan, Z. Pulsating water jet erosion effect on a brass flat solid surface (2018) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 97 (1-4), pp. 1099-1112.
 • 17. Cárach, J., Hloch, S., Petrů, J., Nag, A., Gombár, M., Hromasová, M. Hydroabrasive disintegration of rotating Monel K-500 workpiece (2018) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 96 (1-4), pp. 981-1001.
 • 18. Srivastava, M., Hloch, S., Tripathi, R., Kozak, D., Chattopadhyaya, S., Dixit, A.R., Foldyna, J., Hvizdos, P., Fides, M., Adamcik, P. Ultrasonically generated pulsed water jet peening of austenitic stainless-steel surfaces (2018) Journal of Manufacturing Processes, 32, pp. 455-468.
 • 19. Lissek, F., Haeger, A., Knoblauch, V., Hloch, S., Pude, F., Kaufeld, M. Acoustic emission for interlaminar toughness testing of CFRP: Evaluation of the crack growth due to burst analysis (2018) Composites Part B: Engineering, 136, pp. 55-62.
 • 20. Pexa, M., Müller, M., Hloch, S. Dynamic measuring of performance parameters for vehicles engines (2017) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 111, pp. 11-17.
 • 21. Kumar, P., Saw, K., Kumar, U., Kumar, R., Chattopadhyaya, S., Hloch, S. Effect of laser power and welding speed on microstructure and mechanical properties of fibre laser-welded Inconel 617 thin sheet (2017) Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39 (11), pp. 4579-4588.
 • 22. Srivastava, A.K., Nag, A., Dixit, A.R., Tiwari, S., Scucka, J., Zelenak, M., Hloch, S., Hlavacek, P. Surface integrity in tangential turning of hybrid MMC A359/B4C/Al2O3 by abrasive waterjet (2017) Journal of Manufacturing Processes, 28, pp. 11-20.
 • 23. Ruggiero, A., Hloch, S., Kozak, D., Valasek, P. Analytical fluid film force calculation in the case of short bearing with a fully developed turbulent flow (2016) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 230 (4), pp. 395-401
 • 24. Zelenak, M., Foldyna, J., Scucka, J., Hloch, S., Riha, Z. Visualisation and measurement of high-speed pulsating and continuous water jets (2015) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 72, pp. 1-8.
 • 25. Hlaváček, P., Cárach, J., Hloch, S., Vasilko, K., Klichová, D., Klich, J., Lehocká, D. Sandstone Turning by Abrasive Waterjet (2015) Rock Mechanics and Rock Engineering, 48 (6), pp. 2489-2493.
 • 26. Hreha, P., Radvanská, A., Hloch, S., Peržel, V., Królczyk, G., Monková, K. Determination of vibration frequency depending on abrasive mass flow rate during abrasive water jet cutting (2015) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 77 (1-4), pp. 763-774.
 • 27. Hloch, S., Ruggiero, A. Online monitoring and analysis of hydroabrasive cutting by vibration (2013) Advances in Mechanical Engineering, 2013, art. no. 894561,
 • 28. Hloch, S., Valíček, J., Kozak, D., Tozan, H., Chattopadhyaya, S., Adamčík, P. Analysis of acoustic emission emerging during hydroabrasive cutting and options for indirect quality control (2013) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66 (1-4), pp. 45-58.
 • 29. Hreha, P., Hloch, S. Potential use of vibration for metrology and detection of surface topography created by abrasive waterjet (2013) International Journal of Surface Science and Engineering, 7 (2), pp. 135-151.
 • 30. Hloch, S., Valíček, J. Topographical anomaly on surfaces created by abrasive waterjet (2012) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 59 (5-8), pp. 593-604.

Ocenenia

 • 2008 - Werner von Siemens Excellence Award – Víťaz súťaže za najlepšiu výskumnú prácu;Teoretické spracovanie a základný projekt prevádzkovej aplikácie automatizovaného riadenia technológie hydroabrazívneho delenia technických materiálov.
 • 2008 - Vedec roka – čestné uznanie v rámci oceňovania „“ udelené Slovenskou akadémiou vied a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností a Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov v kategórii „Mladý vedec“
 • 2009 - Inovatívne riešenia – tretie miesto v rámci Európskeho roka kreativity a inovácií 2009 súťaže „“ za prácu „Riadenie kvality povrchov vytvorených hydroabrazívnym delením pomocou vibrácií a hluku“
 • 2010 - Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu – v roku 2009 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VEGA 1/4157/07, udelenou Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a Slovenskej akadémie vied.
 • 2011 - Najlepšia prezentácia – za „Concept of abrasive water jet technology using at
  orthopedic surgery during total hip replacement“ na konferencii WaterJet 2011
 • 2012 - Najlepšia prezentácia – Ocenenie vedeckým výborom konferencie TEAM 2012
  – Slavonski Brod v Chorvátsku za príspevok „Using water jet in orthopaedic surgery“
 • 2013 - Fellowship J. E. Purkyně udelený Akadémiou věd Českej republiky.
 • 2015 - Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu – v roku 2014 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu VEGA 1/0972/11udelenou Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a Slovenskej akadémie vied.
 • 2015 - Osobnosť v oblasti technológií v rámci oceňovania Vedec roka 2014 za Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.
 • 2016 - HYDROMON APVV 207-12 Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie. (Projekt hodnotený na vynikajúcej úrovni)