KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Dušan Mitaľ

Ing. Dušan Mitaľ, PhD.

Výskumný pracovník

 • dusan.mital@tuke.sk
 • +421 55 602 6405
konzultačné hodiny
Pondelok: 15:00 – 16:00

Curriculum Vitae

 • 2001 - 2005Stredoškolské vzdelanie s maturitou - SPŠE Prešov
 • 2005 - 2009Bakalárske štúdium - FEI TUKE Košice
 • 2009 - 2011Inžinierske štúdium - FVT TUKE Prešov
 • 2011 - 2014Doktorandské štúdium - FVT TUKE Prešov
 • 2014 - 2021Výskumný pracovník - FVT TUKE Prešov

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Nedeštruktívne testovanie
 • Materiály a technológie

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • SMART automobilové technológie
 • Nedeštruktívne testovanie

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Teória automatizovanej výroby
 • Progresívne technológie
 • Nové materiály
 • Vypracovanie diplomovej práce
 • Tendencie vo zváraní a delení

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA 030TUKE-4/2018 (spoluriešiteľ)
 • KEGA 039TUKE-4/2017 (spoluriešiteľ)
 • VEGA (spoluriešiteľ)
 • APVV-15-0696 (spoluriešiteľ)
 • APVV-15-0700 (spoluriešiteľ)
 • Národný projekt: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (spoluriešiteľ)
 • Spoluriešiteľ na projekte KEGA 014TUKE-4/2020

Zahraničné pobyty

 • Rumunsko – 2011, 2014, 2015, 2016
 • Česko – 2011, 2012, 2015, 2016, 2017
 • Poľsko - 2016

Významné publikácie

 • ADC001 [151882] Monitoring surface roughness of thin-walled components from steel C45 machining down and up milling / Peter Michalik ... [et al.] - 2014.In: Measurement. Vol. 58 (2014), p. 416-428. - ISSN 0263-2241 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224114003881. [MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - MITAĽ, Dušan - FEČOVÁ, Veronika]
 • ADC002 [167748] Quantifying the mechanical properties of materials and the process of elastic-plastic deformation under external stress on material / Jan Valicek ... [et al.] - 2015.In: Materials. Vol. 8, no. 11 (2015), p. 7401-7422. - ISSN 1996-1944 Spôsob prístupu: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0- 84949637849&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=AE6D094EE15C37106CA3775541E3EA78.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a80&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-
  ID%2855655110100%29&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=.
  [VALIČEK, Jan - HARNICAROVA, Marta - ÖCHSNER, A - MITAĽOVÁ, Zuzana - KUSNEROVA,
  Milena - TOZAN, Hakan - MICHENKA, Vit - ŠEPELÁK, .V - MITAĽ, Dušan - ZAJAC, Jozef]
 • ADC003 [167753] Study of Surface Roughness of Machined Polymer Composite Material / Zuzana Hutyrová ... [et al.] - 2015.In: International Journal of Polymer Science. Vol. 2015 (2015), p. 1-6. - ISSN 1687-9422 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=OneClickSear ch&qid=4&SID=T2btOnutRZkKaTlQp6z&page=1&doc=3.
  [MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef - MICHALIK, Peter - MITAĽ, Dušan - DUPLÁK, Ján - GAJDOS, Stanislav]
 • Monitoring influence of selected parameters on surface quality after polymer powder coating / Dušan Mitaľ ... [et al.] - 2016. In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. 10 (2016), p. 1077-1081. - ISSN 1803-1269
  [MITAĽ, Dušan - ZAJAC, Jozef - MITAĽOVÁ, Zuzana - MICHALIK, Peter - KOČIŠKO, Marek]
 • Dependence of surface roughness on depth of cut for aluminum alloy AlCu4Mg1 / Dusan Mital ... [et al.] - 2018. In: Manufacturing Technology. - Ústí nad Labem (Česko) : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Roč. 18, č. 2 (2018), s. 285-288 [print]. - ISSN 1213-2489 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046948391&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s...
  [MITAĽ, Dušan - HATALA, Michal - BERNÁT, Andrej - CZÁN, Andrej - VÝBOŠTEK, Jaroslav - UNGREANU, Nicolae]
 • Non-destructive techniques for testing cold drawn tubes / Michal Hatala, František Botko, Dušan Mitaľ - 1. vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2020. - 100 s. [print]. - ISBN 978-3-942303-97-2.
  [HATALA, Michal - BOTKO, František - MITAĽ, Dušan]
 • Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry / Zuzana Mitaľová ... [et al.] - 2020. In: BioResources. - Raleigh (USA) : NC State University Roč. 15, č. 2 (2020), s. 2483-2494 [online]. - ISSN 1930-2126 (online)
  [MITAĽOVÁ, Zuzana - MITAĽ, Dušan - BOTKO, František - LITECKÁ, Juliána - ZAJAC, Jozef - HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan]