KATEDRA AUTOMOBILOVÝCH A VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Zuzana Mitaľová

Ing. Zuzana Mitaľová, PhD.

Odborný asistent

 • zuzana.mitalova@tuke.sk
 • +421 55 602 6465
konzultačné hodiny
Pondelok: 12.40-14.10

Curriculum Vitae

 • 2000 - 2004Stredná priemyselná škola strojnícka - Ukončené maturitnou skúškou, SPŠS Duklianska 1, Prešov 080 01
 • 2004 - 2009Akademický titul “Inžinier”, štátna skúška v obore Výrobné technológie, obhajoba diplomovej práce: “Hodnotenie ukazovateľov technologickej dedičnosti obrobených povrchov po vŕtaní ložiskovej ocele”, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2009 - 2012Akademický titul “philosophie doctor”, dizertačná skúška v obore Strojárenské technológie, obhajoba dizertačnej práce: “Príspevok k riešeniu problematiky trieskového obrábania kompozitných materiálov na báze WPC”, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 2012 - 2021Odborný asistent na Katedre automobilových a výrobných technológií, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk (B2)

Vedecká orientácia

 • Kompozitné materiály na báze WPC - drevom plnené plasty (Wood Plastic Composite)

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

 • Nové materiály

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

 • Technické materiály I
 • Technické materiály II

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA (036TUKE-4/2017) (spoluriešiteľ)
 • KEGA (025TUKE-4/2018) (spoluriešiteľ)
 • APVV-17-0490 (spoluriešiteľ)
 • Spoluriešiteľ v rámci projektu – 021TUKE-4/2020 (Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe)

Zahraničné pobyty

 • Vysoká Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, postdoktorandské štúdium (9/2014-9/2015)
 • Politechnika Swietokrzyska – Kielce, program CEEPUS (2009, 2010)

Patenty

 • Flexibilná konštrukcia ramena osi robota úžitkový vzor SK 7976 Y1/ Peter Michalik ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 3 s.
  [MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MITAĽOVÁ, Zuzana - FECKO, Tibor]
 • Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom úžitkový vzor SK 8025 Y1/ Peter Michalik ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s.
  [MICHALIK, Peter - HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin]

Významné publikácie

 • Turning of wood plastic composites by water jet and abrasive water jet / Zuzana Hutyrová ... [et al.] - 2016. In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 84, no. 5-8 (2016), p. 1615–1623. - ISSN 0268-3768 [MITAĽOVÁ, Zuzana - ŠČUČKA, Jiří - HLOCH, Sergej - HLAVÁČEK, Petr - ZELEŇÁK, Michal]
 • Method of determination of enthalpy and entropy for the technology of laser cutting / M. Harničárová ... [et al.] - 2016. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 47, no. 5-6 (2016), p. 452-461. - ISSN 0933-5137 [HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan - KUŠNEROVÁ, Milena - MITAĽOVÁ, Zuzana - PANDA, Anton - TEMUCIN, Tolga]
 • A new approach for the determination of technological parameters for hydroabrasive cutting of materials / Jan Valíček ... [et al.] - 2016. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 47, no. 5-6 (2016), p. 462-471. - ISSN 0933-5137 [VALÍČEK, Jan - HARNIČÁROVÁ, Marta - HLAVATÝ, Ivo - GRZNÁRIK, Radovan - KUŠNEROVÁ, Milena - MITAĽOVÁ, Zuzana - PANDA, Anton]
 • Evaluation of texture surface of composite material based on WPC after using machining technology / Zuzana Mitaľová ... [et al.] - 2016. In: Advanced Science Letters. Vol. 22, no. 3 (2016), p. 678-680. - ISSN 1936-6612 [MITAĽOVÁ, Zuzana - KUSNEROVA, Milena - HARNICAROVA, Marta - VALICEK, Jan - TOZAN, Hakan - MITAĽ, Dušan]
 • Statistical evaluation of impact of technological factors on surface texture of WPC composites / Zuzana Hutyrová ... [et al.] - 2015. In: Materiale plastice. Vol. 52, no. 3 (2015), p. 325-329. - ISSN 0025-5289 Spôsob prístupu: http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/HUTYROVA%20Z.pdf%203%2015.pdf...
  [MITAĽOVÁ, Zuzana - HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan - KUŠNEROVÁ, Milena - ZAJAC, Jozef]
 • Assessment of micro-geometric and macro-geometric parameters after machining composite material with natural fibres / Zuzana Hutyrová, Imrich Orlovský - 2014. In: Applied Mechanics and Materials : Operation and Diagnostics of Machines and Production Systems Operational States 2. Vol. 616 (2014), p. 1-8. - ISSN 1660-9336 [MITAĽOVÁ, Zuzana - ORLOVSKÝ, Imrich]
 • Assessment of Statistical Signification of Factors by Machining Inhomogeneous Materials – WPC / Zuzana Hutyrová, Jozef Zajac, Adriána Tarasovičová - 2013. In: Applied Mechanics and Materials. Vol. 308 (2013), p. 165-169. - ISSN 1662-7482 Spôsob prístupu: http://www.scientific.net/AMM.308.165... [MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef - TARASOVIČOVÁ, Adriána]
 • Turning of Composite Material with Organic Reinforcement (Wood Plastic Composite) / Zuzana Hutyrová, Jozef Zajac - 2013. In: Advanced Science Letters. Vol. 19, no. 3 (2013), p. 877-880. - ISSN 1936-6612 Spôsob prístupu: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0- 84876355715&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&... [MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef]
 • Technické materiály vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách / Ľudovít Parilák, Vladimír Simkulet, Zuzana Mitaľová - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2020. - 133 s. [print]. - ISBN 978-80-553-3489-9.
  [PARILÁK, Ľudovít - SIMKULET, Vladimír - MITAĽOVÁ, Zuzana]
 • Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry / Zuzana Mitaľová ... [et al.] - 2020. In: BioResources. - Raleigh (USA) : NC State University Roč. 15, č. 2 (2020), s. 2483-2494 [online]. - ISSN 1930-2126 (online)
  [MITAĽOVÁ, Zuzana - MITAĽ, Dušan - BOTKO, František - LITECKÁ, Juliána - ZAJAC, Jozef - HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan]
 • Influence of factors on surface topography of wood-based composite material / Zuzana Mitaľová ... [et al.] - 2018. In: Academic journal of manufacturing engineering. - Temešvár (Rumunsko) : Editura Politehnica Roč. 16, č. 4 (2018), s. 110-114 [print]. - ISSN 1583-7904
  [MITAĽOVÁ, Zuzana - MITAĽ, Dušan - BOTKO, František - LITECKÁ, Juliána - HARNIČÁROVÁ, Marta - VALÍČEK, Jan - OHLÍDAL, Miroslav]
 • Analysis of physical-mechanical and surface properties of wood plastic composite materials to determine the energy balance / Marta Harničárová ... [et al.] - 2017. In: Defect and Diffusion Forum volume 370 : Transfer Phenomena in Fluid and Heat Flows. - Switzerland : TTP, 2017 P. 78-89. - ISBN 978-3-0357-1212-4 - ISSN 1012-0386
  [HARNIČÁROVÁ, Marta - MITAĽOVÁ, Zuzana - KUŠNEROVÁ, Milena - VALÍČEK, Jan - MITAĽ, Dušan - KOPAL, Ivan - VÁCLAVÍK, Vojtěch]