Projekty

Škola ako centrum vedy a výskumu

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca KAVT s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Projekty VEGA

Vplyv kontinuálneho a pulzujúceho kvapalinového prúdu na mikroštruktúru, vlastnosti a integritu v materiáloch.

Effect of continual and pulsating fluid jet on microstructure, properties and integrity on materials.

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0096/18
  Doba riešenia projektu:
  2018-2021

Výskum vybraných parametrov prvkov konštrukcií robotov na báze Al zliatin

Research on selected parameters of structural elements of robots based Al alloys.

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Peter Michalik, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0045/18
  Doba riešenia projektu:
  2018-2021

Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom

Research, Development and Experimental Verification of Tool Prototype for Forming Rifled Tubes

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  1/0682/17
  Doba riešenia projektu:
  2017-2019

Projekty KEGA

Popularizácia a transfer stratégie Industry 4.0 do študijných programov technického zamerania na stredných školách

Popularization of Industry 4.0 and digitization enterprises problematic as a tool for increase of technical knowledges and skills by students of secondary school

 • Zodpovedná osoba:
  Ing. Dušan Mitaľ, PhD.
 • Číslo projektu:
  030TUKE-4/2018
  Doba riešenia projektu:
  2018-2020

Implementácia výskumu matematického modelovania vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním do predmetov nového študijného programu technológie automobilovej výroby.

Implementation of Research from Mathematical Modelling of Microgeometry Surface Relation on Consequential Qualitatively Parameters Part Produced with Cutting Machining into Subjects of New Study

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Číslo projektu:
  004TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2019

Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných technických materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách

Microstructural Concept Implementation of Advanced Materials in Manufacturing Technologies and Design Applications

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
 • Číslo projektu:
  036TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2019

Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do študijného programu progresívne technológie

Transfer of Knowledge from Research of Welding the Creep Resistant Steel into the Study Branch Progressive Technologies

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  039TUKE-4/2017
  Doba riešenia projektu:
  2017-2019

Projekty APVV

Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

Research, Production and Operational Verification of Prototype Tools for Forming Exchanger Rifled Tubes for Increasing Energy Equipment Efficiency

 • Zodpovedná osoba:
  doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-15-0696
  Doba riešenia projektu:
  2016-2020

Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie

Abrasive Water Jet and Material Interaction Monitoring Using Vibration and Accoustic Emission

 • Zodpovedná osoba:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Číslo projektu:
  APVV-0207-12
  Doba riešenia projektu:
  2013-2017