Študujte u nás

Našim študentm ponúkame okrem kvalitného štúdia aj mnoho možností zapojiť sa do vzdelávacích programov akými sú Erasmus+, SPICE, CEEPUS. Okrem toho majú možnosť rozšíriť svoje vedomosti popri štúdiu fomnou vzdelávacích kurzov. Okrem vedomostí je pre nás mimoriadne dôležitá aj prax a preto ponúkame študentom odbornú prax, ktorú môžu absolvovať prípadne ju spojiť s vypracovaním zaverečných prác.

Bakalárske (Bc.) štúdium

Možnosť bakalárského štúdia zaisťujeme vďaka dvom akreditovaným študiným programom

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE

Katedra automobilových a výrobných technológií ponúka svojim uchádzačom štúdium progresívnych technológií v bakalárskom stupni štúdia. Študenti počas štúdia postupne získajú základné informácie potrebné k výkonu povolania vo výrobných podnikoch, ktoré sú zamerané na strojársku výrobu a disponujú modernými strojmi a zariadeniami. K náplni štúdia patria základy strojárskej výroby, osvojenie si základných teoretických a praktických vedomostí, ktoré je nutné ovládať pri výkonoch povolania ako operátor a zoraďovač CNC strojov, dielenský programátor, alebo tiež kontrolór kvality výroby a mnoho ďalších profesijných zameraní o ktoré je momentálne na trhu práce záujem. Je to však prvý stupeň vysokoškolského vzdelania a poskytuje iba základnú kvalifikáciu, ktorú ale možno rozšíriť rôznymi vzdelávacími kurzami ponúkaným katedrou. Program je ukončený štátnou záverečnou skúškou a študent získava titul bakalár v študovanom odbore a programe. Študijný program ďalej pokračuje inžinierskym stupňom.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Katedra automobilových a výrobných technológií ponúka svojim uchádzačom aj štúdium technológií automobilovej výroby v bakalárskom stupni štúdia. Automobilový priemysel sa za posledné roky na Slovensku výrazne rozmohol a výrobné aj subdodávateľské spoločnosti, rozširujú svoje polia pôsobnosti, k čomu však potrebujú vzdelaných odborníkov. Študent počas štúdia bakalárskeho programu získa základné vedomosti z technických materiálov, technológií a metód kontroly, ktoré sa v automobilovom priemysle využívajú. Štúdium poskytuje základný balíček vedomostí, konzultovaný s odborníkmi z týchto firiem a zároveň je pripravovaný na výkon povolania v spoločnostiach zameraných na automobilový priemysel, ako je výroba častí karosérií, motorických a podvozkových komponentov až po rôzne druhy zváracích a montážnych prípravkov. Program poskytuje základnú kvalifikáciu a je ukončený štátnou záverečnou skúškou a študent získava titul bakalár v študovanom odbore a programe. Študijný program ďalej pokračuje inžinierskym stupňom.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Počas školského roka organzujeme aj rôzne študentské akcie akými sú napríklad FVT FEST, ktorý je akýmsi odštartovaním školského roka. Zabaviť sa spolu s nami môžte aj na Imatrikuácií, alebo študentskom plese. Medzi ďalšie fakultné aktivity patria aj exkurzie počas, ktorých môžu študenti vidieť vedomosti v praxi.

Inžinierske (Ing.) štúdium

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia majú uchádzači možnosť absolvovať inžinierske štúdium a pokračovať tak v získavaní kvalitných vedomostí, ale aj praktických zručností.

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE

Katedra automobilových a výrobných technológií ponúka svojim uchádzačom štúdium progresívnych technológií v inžinierskom stupni štúdia. Študenti počas štúdia postupne získajú najnovšie informácie a vedomosti zo študovanej oblasti. Ich profesijná orientácia je počas štúdia orientovaná k novým trendom a technológiám, ktoré strojárske výrobné podniky v praxi využívajú. Kombináciou teoretického a praktického vzdelávania s riešením úloh, ktoré sú zadávané výrobnými podnikmi sú študenti postupne pripravovaní na náročné podmienky praxe. Úspešným absolvovaním programu sú absolventi orientovaní na výkon povolania výrobného technológa, materiálového inžiniera, špecialistu na nástroje, kontrolóra kvality výroby a mnoho ďalších profesijných zameraní. Počas posledného roku štúdia študenti získavajú najnovšie a najmodernejšie poznatky zo študovaného odboru. Program je ukončený štátnou záverečnou skúškou a študent získava titul inžinier v študovanom odbore a programe.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Katedra automobilových a výrobných technológií ponúka svojim uchádzačom štúdium technológií automobilovej výroby aj v inžinierskom stupni štúdia. Študent počas štúdia inžinierskeho programu získa súbor najnovších teoretických a praktických poznatkov zo špeciálnych technických materiálov a kompozitných materiálov, moderných technológií a špeciálnych metód kontroly využívaných v automobilovom priemysle. Štúdium poskytuje absolventovi balíček vedomostí, zostavený na základe požiadaviek a konzultácií s odborníkmi zo zväzu automobilového priemyslu.. Študent počas štúdia získava množstvo vedomostí a poznatkov, ktoré sú vyberané tak, aby ich mohol využiť a zúročiť pri výkone povolania. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania poskytuje potrebnú kvalifikáciu a vedomosti, aby absolvent plnil všetky požiadavky, ktoré automobilky kladú na svojich pracovníkov. Program je ukončený štátnou záverečnou skúškou a študent získava titul inžinier v študovanom odbore a programe.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.